1
NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
IV. volebné obdobie
___________________________________________
Číslo: 592/2010
1499a
I n f o r m á c i a
o prerokovaní návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Martina KURUCA a Juraja LIŠKU na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine v znení neskorších predpisov (tlač 1499) v druhom čítaní vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky
___________________________________________________________________________
I.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením z 9. marca 2010 č. 2033 pridelila návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Martina KURUCA a Juraja LIŠKU na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine v znení neskorších predpisov (tlač 1487) na prerokovanie týmto výborom:
Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky,
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a bývanie.
Za gestorský výbor určila Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky.
2
Ako spoločný spravodajca predkladám nasledovnú informáciu.
II.
Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona 75 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov).
III.
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Martina KURUCA a Juraja LIŠKU na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine v znení neskorších predpisov (tlač 1499) odporučili Národnej rade Slovenskej republiky schváliť:
-Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky uznesením č. 861 z 22. apríla 2010 a
- Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a bývanie uznesením č. 336 z 26. apríla 2010.
IV.
Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky pod bodom III tejto správy vyplývajú tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:
K čl. I
1. V 1. bode v § 24 ods. 2 v prvej vete sa slovo „starostlivosť“ nahrádza slovami „osobnú starostlivosť“.
Legislatívno-technická pripomienka opravujúca nesprávny pojem.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre sociálne veci a bývanie
3
2. V 1. bode v § 24 ods. 2 sa slová „striedavej starostlivosti“ vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami „striedavej osobnej starostlivosti“ v príslušnom tvare.“.
Základnou požiadavkou striedavej starostlivosti oboch rodičov o dieťa je, aby sa starali osobne. Táto požiadavky by preto mala byť vyjadrená aj v príslušnom právnom pojme.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre sociálne veci a bývanie
3. V 1. bode v § 24 ods. 2 v poslednej vete sa slová „takáto starostlivosť“ nahrádzajú slovami „striedavá osobná starostlivosť“.
Legislatívno-technická pripomienka nadväzujúca na navrhovanú úpravu § 24 ods. 2.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre sociálne veci a bývanie
4. V 1. bode v § 24 ods. 2 v poslednej vete sa za slovo „dieťaťa“ vkladá čiarka.
Legislatívno-technická pripomienka upresňujúca normatívny text návrhu zákona.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre sociálne veci a bývanie
5. V 2. bode úvodná veta znie: „V § 24 odsek 4 znie:“ a označenie odseku „(3)“ sa nahrádza označením „(4)“.
Legislatívno-technická pripomienka, ktorá ponecháva v platnosti odsek 2 platného znenia § 24 zákona o rodine, ktorý je potrebný pre zachovanie možnosti schvaľovať dohody rodičov súdom.
4
6. V 3. bode úvodná veta znie: „V § 24 odsek 5 znie:“ a označenie odseku „(4)“ sa nahrádza označením „(5)“.
Legislatívno-technická pripomienka, ktorá ponecháva v platnosti odsek 2 platného znenia § 24 zákona o rodine, ktorý je potrebný pre zachovanie možnosti schvaľovať dohody rodičov súdom.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre sociálne veci a bývanie
V.
Gestorský výbor bol zvolaný na 26. apríla 2010. O návrhu spoločnej správy nerokoval, nakoľko podľa § 52 ods. 2 rokovacieho poriadku nebol uznášaniaschopný, a preto spravodajca predkladá túto informáciu a navrhne ďalší postup.
Mojmír Mamojka
predseda Ústavnoprávneho výboru
Národnej rady Slovenskej republiky
Bratislava 26. apríla 2010