Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre sociálne veci a bývanie
Číslo: 592/2010 79. schôdza výboru
336
Uznesenie
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre sociálne veci a bývanie
z 26. apríla 2010
k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Martina KURUCA a Juraja LIŠKU na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine v znení neskorších predpisov (tlač 1499)
Výbor NR SR pre sociálne veci a bývanie
prerokoval
návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Martina KURUCA a Juraja LIŠKU na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine v znení neskorších predpisov (tlač 1499) a
A.súhlasí
s návrhom poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Martina KURUCA a Juraja LIŠKU na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine v znení neskorších predpisov (tlač 1499);
B.odporúča
Národnej rade Slovenskej republiky
návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Martina KURUCA a Juraja LIŠKU na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine v znení neskorších predpisov (tlač 1499) s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi, ktoré tvoria prílohu tohto uznesenia schváliť;
C.ukladá
predsedovi výboru
predložiť stanovisko výboru k uvedenému návrhu zákona gestorského Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky.
Jozef Halecký
predseda výboru
overovatelia výboru:
Róbert Madej
2
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre sociálne veci a bývanie
Príloha k uzneseniu č. 336
Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy
k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Martina KURUCA a Juraja LIŠKU na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine v znení neskorších predpisov (tlač 1499)
___________________________________________________________________
1. K čl. I 1. bod
V § 24 ods. 2 prvá veta sa slovo „starostlivosť“ nahrádza slovami „osobnú starostlivosť“.
Legislatívno-technická pripomienka opravujúca nesprávny pojem.
2. K čl. I 1. bod
V § 24 ods. 2 sa slová „striedavej starostlivosti“ vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami „striedavej osobnej starostlivosti“ v príslušnom tvare.“.
Základnou požiadavkou striedavej starostlivosti oboch rodičov o dieťa je, aby sa starali osobne. Táto požiadavky by preto mala byť vyjadrená aj v príslušnom právnom pojme.
3. K čl. I 1. bod
V § 24 ods. 2 v poslednej vete sa slová „takáto starostlivosť“ nahrádzajú slovami „striedavá osobná starostlivosť“.
Legislatívno-technická pripomienka nadväzujúca na pozmeňovací návrh č. 2 časti „C“ stanoviska.
3
4. K čl. I 1. bod
V § 24 ods. 2 v poslednej vete sa za slovo „dieťaťa“ vkladá čiarka.
Legislatívno-technická pripomienka upresňujúca normatívny text návrhu zákona.
5. K čl. I 2. bod
Úvodná veta znie: „V § 24 odsek 4 znie:“ a označenie odseku „(3)“ sa nahrádza označením „(4)“.
Legislatívno-technická pripomienka, ktorá ponecháva v platnosti odsek 2 platného znenia § 24 zákona o rodine, ktorý je potrebný pre zachovanie možnosti schvaľovať dohody rodičov súdom.
6. K čl. I 3. bod
Úvodná veta znie: „V § 24 odsek 5 znie:“ a označenie odseku „(4)“ sa nahrádza označením „(5)“.
Legislatívno-technická pripomienka, ktorá ponecháva v platnosti odsek 2 platného znenia § 24 zákona o rodine, ktorý je potrebný pre zachovanie možnosti schvaľovať dohody rodičov súdom.