ÚSTAVNOPRÁVNY VÝBOR
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
115. schôdza
Číslo: 592/2010
861
U z n e s e n i e
Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky
z 22. apríla 2010
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky
prerokoval návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Martina KURUCA a Juraja LIŠKU na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine v znení neskorších predpisov (tlač 1499) a
A. s ú h l a s í
s návrhom poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Martina KURUCA a Juraja LIŠKU na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine v znení neskorších predpisov (tlač 1499);
B. o d p o r ú č a
Národnej rade Slovenskej republiky
návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Martina KURUCA a Juraja LIŠKU na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine v znení neskorších predpisov (tlač 1499) schváliť so zmenami a doplnkami uvedenými v prílohe tohto uznesenia;
C. p o v e r u j e
1. predsedu výboru, aby výsledky rokovania Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní z 22. apríla 2010 spolu s výsledkami rokovania Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a bývanie spracoval do písomnej spoločnej správy výborov Národnej rady Slovenskej republiky v súlade s § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a predložil ju na schválenie Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky ako gestorskému výboru,
2. spoločného spravodajcu výborov Národnej rady Slovenskej republiky Ľubomíra Petráka, aby v súlade s § 80 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov informoval o výsledku rokovania výborov Národnej rady Slovenskej
2
republiky a aby odôvodnil návrh a stanovisko gestorského výboru k návrhu zákona uvedené v spoločnej správe výborov Národnej rady Slovenskej republiky na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky.
Mojmír Mamojka predseda výboru
overovatelia:
Gábor Gál
Jana Laššáková
P r í l o h a
k uzneseniu Ústavnoprávneho
výboru Národnej rady SR č. 861
z 22. apríla 2010
____________________________
Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy
k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Martina KURUCA a Juraja LIŠKU na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine v znení neskorších predpisov (tlač 1499)
___________________________________________________________________________
K čl. I
1. V 1. bode v § 24 ods. 2 v prvej vete sa slovo „starostlivosť“ nahrádza slovami „osobnú starostlivosť“.
Legislatívno-technická pripomienka opravujúca nesprávny pojem.
2. V 1. bode v § 24 ods. 2 sa slová „striedavej starostlivosti“ vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami „striedavej osobnej starostlivosti“ v príslušnom tvare.“.
Základnou požiadavkou striedavej starostlivosti oboch rodičov o dieťa je, aby sa starali osobne. Táto požiadavky by preto mala byť vyjadrená aj v príslušnom právnom pojme.
3. V 1. bode v § 24 ods. 2 v poslednej vete sa slová „takáto starostlivosť“ nahrádzajú slovami „striedavá osobná starostlivosť“.
Legislatívno-technická pripomienka nadväzujúca na navrhovanú úpravu § 24 ods. 2.
4. V 1. bode v § 24 ods. 2 v poslednej vete sa za slovo „dieťaťa“ vkladá čiarka.
Legislatívno-technická pripomienka upresňujúca normatívny text návrhu zákona.
2
5. V 2. bode úvodná veta znie: „V § 24 odsek 4 znie:“ a označenie odseku „(3)“ sa nahrádza označením „(4)“.
Legislatívno-technická pripomienka, ktorá ponecháva v platnosti odsek 2 platného znenia § 24 zákona o rodine, ktorý je potrebný pre zachovanie možnosti schvaľovať dohody rodičov súdom.
6. V 3. bode úvodná veta znie: „V § 24 odsek 5 znie:“ a označenie odseku „(4)“ sa nahrádza označením „(5)“.
Legislatívno-technická pripomienka, ktorá ponecháva v platnosti odsek 2 platného znenia § 24 zákona o rodine, ktorý je potrebný pre zachovanie možnosti schvaľovať dohody rodičov súdom.