NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
IV. volebné obdobie
Číslo: 605/2010
2048
UZNESENIE
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 9. marca 2010
k návrhu na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s Dohovorom Organizácie Spojených národov o právach osôb so zdravotným postihnutím a Opčným protokolom k Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím (tlač 1494)
Národná rada Slovenskej republiky
podľa čl. 86 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky
A. v y s l o v u j e s ú h l a s
1.s Dohovorom Organizácie Spojených národov o právach osôb so zdravotným postihnutím,
2. s Opčným protokolom k Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím,
3. s uplatnením výhrady Slovenskej republiky k ustanoveniu čl. 27 ods. 1písm. a) Dohovoru Organizácie Spojených národov o právach osôb so zdravotným postihnutím v súlade s jeho čl. 46 v tomto znení:
Slovenská republika uplatňuje ustanovenia článku 27 ods. 1 písm. a) za predpokladu, že implementácia zákazu diskriminácie na základe zdravotného postihnutia pri stanovovaní podmienok náboru, prijímania do práce a trvania zamestnania sa neuplatňuje pri prijímaní do služobného pomeru príslušníkov ozbrojených síl, ozbrojených bezpečnostných zborov, ozbrojených zborov, Národného bezpečnostného úradu, Slovenskej informačnej služby a Hasičského a záchranného zboru.
B. r o z h o d l a,
že ide o medzinárodné zmluvy, ktoré majú podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky prednosť pred zákonmi.
Pavol P a š k a v. r.
predseda
Národnej rady Slovenskej republiky
Overovatelia:
Milan G é c i v. r.
Peter M a r k o v i č v. r.
2