NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
IV. volebné obdobie
Číslo: 592/2010
2033
UZNESENIE
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 9. marca 2010
k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Martina Kuruca a Juraja Lišku na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine v znení neskorších predpisov (tlač 1499) – prvé čítanie
Národná rada Slovenskej republiky
A.r o z h o d l a, ž e
prerokuje uvedený návrh zákona v druhom čítaní;
B.p r i d e ľ u j e
tento návrh zákona na prerokovanie
Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a bývanie;
C.u r č u j e
ako gestorský Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republikya lehotu na jeho prerokovanie v druhom čítaní vo výbore do 12. mája 2010 a v gestorskom výbore do 13. mája 2010.
Pavol P a š k a v. r.
predseda
Národnej rady Slovenskej republiky
Overovatelia:
Milan G é c i v. r.
Peter M a r k o v i č v. r.
2