Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre sociálne veci a bývanie
Číslo: 605/201077. schôdza výboru
330
U z n e s e n i e
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre sociálne veci a bývanie
z 2. marca 2010
k spoločnej správe výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrh na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s Dohovorom Organizácie Spojených národov o právach osôb so zdravotným postihnutím a Opčným protokolom k Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím (tlač 1494a) vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní;
A. p r e r o k o v a l
spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s Dohovorom Organizácie Spojených národov o právach osôb so zdravotným postihnutím a Opčným protokolom k Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím (tlač 1494a);
B. s c h v a ľ u j e
spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s Dohovorom Organizácie Spojených národov o právach osôb so zdravotným postihnutím a Opčným protokolom k Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím (tlač 1494a);
C.u r č u j e
poslankyňu Ľubicu Roškovú za spoločného spravodajcu výborov
na prerokovanie návrhu dohovoru v druhom čítaní a treťom čítaní Národnej rady Slovenskej republiky;
D.p o v e r u j e
spoločného spravodajcu výborov
informovať Národnú radu Slovenskej republiky o výsledku rokovania výborov a odôvodniť návrh a stanovisko gestorského výboru a predložiť návrh na uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky.
Jozef Halecký
predseda výboru
overovatelia výboru:
Ján Golian
Róbert Madej
NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
IV. volebné obdobie
________________________________________
N á v r h
U z n e s e n i e
Národnej rady Slovenskej republiky
z .... marca 2010
k návrhu na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s Dohovorom Organizácie Spojených národov o právach osôb so zdravotným postihnutím a Opčným protokolom k Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím (tlač 1494)
Národná rada Slovenskej republiky
podľa čl. 86 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky
po prerokovaní návrhu na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s Dohovorom Organizácie Spojených národov o právach osôb so zdravotným postihnutím a Opčným protokolom k Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím (tlač 1494)
v y s l o v u j e s ú h l a s
1.s Dohovorom Organizácie Spojených národov o právach osôb so zdravotným postihnutím,
2.s Opčným protokolom k Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím,
3.s uplatnením výhrady Slovenskej republiky k ustanoveniu čl. 27 ods. 1 písm. a) Dohovoru Organizácie Spojených národov o právach osôb so zdravotným postihnutím v súlade s jeho čl. 46 v tomto znení: Slovenská republika uplatňuje ustanovenia článku 27 ods. 1 písm. a) za predpokladu, že implementácia zákazu diskriminácie na základe zdravotného postihnutia pri stanovovaní podmienok náboru, prijímania do práce a trvania zamestnania sa neuplatňuje pri prijímaní do služobného pomeru príslušníkov ozbrojených síl, ozbrojených bezpečnostných zborov, ozbrojených zborov, Národného bezpečnostného úradu, Slovenskej informačnej služby a Hasičského a záchranného zboru;
r o z h o d l a,
že ide o medzinárodné zmluvy, ktoré majú podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky prednosť pred zákonmi.