Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre sociálne veci a bývanie
Číslo: 605/201077. schôdza výboru
329
Uznesenie
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre sociálne veci a bývanie
z 2. marca 2010
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a bývanie prerokoval návrh na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s Dohovorom Organizácie Spojených národov o právach osôb so zdravotným postihnutím a Opčným protokolom k Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím (tlač 1494) a
A.súhlasí
s návrhom na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s Dohovorom Organizácie Spojených národov o právach osôb so zdravotným postihnutím a Opčným protokolom k Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím (tlač 1494);
B.odporúča
Národnej rade Slovenskej republiky
podľa článku 86 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky
vysloviť súhlas
1.s Dohovorom Organizácie Spojených národov o právach osôb so zdravotným postihnutím,
2.s Opčným protokolom k Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím,
3.s uplatnením výhrady Slovenskej republiky k ustanoveniu čl. 27 ods. 1 písm. a) Dohovoru Organizácie Spojených národov o právach osôb so zdravotným postihnutím v súlade s jeho čl. 46 v tomto znení: Slovenská republika uplatňuje ustanovenia článku 27 ods. 1 písm. a) za predpokladu, že implementácia zákazu diskriminácie na základe zdravotného postihnutia pri stanovovaní podmienok náboru, prijímania do práce a trvania zamestnania sa neuplatňuje pri prijímaní do služobného pomeru príslušníkov ozbrojených síl, ozbrojených
bezpečnostných zborov, ozbrojených zborov, Národného bezpečnostného úradu, Slovenskej informačnej služby a Hasičského a záchranného zboru;
rozhodnúť
o tom, že ide o medzinárodné zmluvy, ktoré má podľa článku 7 ods. 5
Ústavy Slovenskej republiky prednosť pred zákonmi;
C.ukladá
predsedu výboru,
aby výsledky rokovania výboru spolu s výsledkami rokovania Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky spracoval do písomnej spoločnej správy a predložil ju na schválenie Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a bývanie ako gestorskému výboru.
Jozef Halecký
predseda výboru
overovatelia výboru:
Ján Golian
Róbert Madej