Výbor
Národnej rady Slovenskej republiky
pre hospodársku politiku
100. schôdza výboru
Číslo: 2691 /2009- HPP
655
U z n e s e n i e
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre hospodársku politiku
z 23. februára 2010
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre hospodársku politiku
prerokoval návrh poslancov NR SR Miroslava Jureňu, Mariana Záhumenského, Jozefa Ďuračku a Ľubomíra Petráka na vydanie zákona o neprimeraných podmienkach v obchodných vzťahoch medzi odberateľom a dodávateľom tovaru, ktorým sú potraviny (tlač 1379)a
A.s ú h l a s í
s návrhom poslancov NR SR Miroslava Jureňu, Mariana Záhumenského, Jozefa Ďuračku a Ľubomíra Petráka na vydanie zákona o neprimeraných podmienkach v obchodných vzťahoch medzi odberateľom a dodávateľom tovaru, ktorým sú potraviny (tlač 1379);
B.o d p o r ú č a
Národnej rade Slovenskej republiky
poslancov NR SR Miroslava Jureňu, Mariana Záhumenského, Jozefa Ďuračku a Ľubomíra Petráka na vydanie zákona o neprimeraných podmienkach v obchodných vzťahoch medzi odberateľom a dodávateľom tovaru, ktorým potraviny (tlač 1379) schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi;
C.p o v e r u j e
1.predsedu výboru, aby výsledky rokovania výboru v druhom čítaní z 23. februára 2010 spolu s výsledkami rokovania ostatných výborov spracoval do písomnej spoločnej správy výborov v súlade s § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a predložil ju na schválenie gestorskému výboru,
2.spoločného spravodajcu výborov M. Kotiana (P. Pelegriniho), aby v súlade s § 80 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov informoval o výsledku rokovania výborov a aby odôvodnil návrh a stanovisko gestorského výboru k návrhu zákona uvedené v spoločnej správe výborov na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky.
Maroš K o n d r ó t
predseda výboru
Peter P e l e g r i n i
overovateľ výboru
Výbor
Národnej rady Slovenskej republiky
pre hospodársku politiku
Príloha
k uzneseniu č. 655
Z m e n y a d o p l n k y
k návrhu poslancov NR SR Miroslava Jureňu, Mariana Záhumenského, Jozefa Ďuračku a Ľubomíra Petráka na vydanie zákona o neprimeraných podmienkach v obchodných vzťahoch medzi odberateľom a dodávateľom tovaru, ktorým sú potraviny (tlač 1379)
__________________________________________________________________________
1.V § 2 sa písmená d) až i) označujú ako písmená a) až f).
Legislatívno-technická pripomienka opravujúca nesprávne označenie písmen.
2.V § 4 ods. 3 písm. p) sa vypúšťa.
Písmená q) až v) sa označujú ako písmená p) až u).
Navrhuje sa vypustiť z dôvodu kontraproduktívnosti a nesúladu s cieľom zákona.
3.V § 4 ods. 3 písm. u) sa slová „privátnou značkou“ nahrádzajú slovami „obchodnou
značkou“.
Legislatívno-technická pripomienka zjednocujúca používané pojmy.
4.V § 4 ods. 3 písm. v) sa slová „zmluvne ošetrené“ nahrádzajú slovami „predmetom
zmluvného vzťahu“.
Legislatívno-technická pripomienka zavádzajúca všeobecne používané pojmy.
5.V § 10 ods. 1 sa slová „31. júna 2010“ nahrádzajú slovami „31. januára 2011“ a v § 10
ods. 2 sa slová „1. májom 2010“ nahrádzajú slovami „1. januárom 2011“.
Prechodné ustanovenie sa upravuje vo väzbe na zmenu účinnosti zákona.
6.V § 12 sa slová „1. mája 2010“ nahrádzajú slovami „1. januára 2011“.
Predĺženie legisvakančnej lehoty je potrebné pre poskytnutie dostatočného času, aby doterajšie zmluvné vzťahy medzi obchodníkmi a dodávateľmi mohli byť upravené podľa nového zákona.