Výbor
Národnej rady Slovenskej republiky
pre pôdohospodárstvo, životné prostredie
a ochranu prírody
78. schôdza výboru
K číslu: 2691/2009
551
U z n e s e n i e
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody
z 25. februára 2010
k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Miroslava Jureňu, Mariana Záhumenského, Jozefa Ďuračku a Ľubomíra Petráka na vydanie zákona o neprimeraných podmienkach v obchodných vzťahoch medzi odberateľom a dodávateľom tovaru, ktorým potraviny (tlač 1379)
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a
ochranu prírody
A.s ú h l a s í
s návrhom poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Miroslava Jureňu, Mariana Záhumenského, Jozefa Ďuračku a Ľubomíra Petráka na vydanie zákona o neprimeraných podmienkach v obchodných vzťahoch medzi odberateľom a dodávateľom tovaru, ktorým sú potraviny s týmito pripomienkami:
1. K § 2
V § 2 sa písmená d) až i) označujú ako písmená a) až f).
Legislatívno-technická pripomienka opravujúca nesprávne označenie písmen.
2. K § 4 ods. 1 sa vypúšťajú písmená f) a j)
Písmená g), h), i), k), l), m), n) sa premenujú na písmená f), g), h), i), j), k), l).
Zabezpečuje sa rešpektovanie záujmov podnikateľov, základných zásad a cieľov podnikania.
2
3. V § 4 ods. 3 písm. h) sa za slovom „vzťahu“ za čiarkou dopĺňajú slová „bez právneho
dôvodu“
Ide o podporu právnych a etických pravidiel správania sa v obchodných vzťahoch.
4. V § 4 ods. 3 písm. n) znie:
„n) predaj tovaru odberateľom za vyššiu cenu ako bola dohodnutá cena dodaného tovaru v konkrétnej časovo vymedzenej propagačnej akcii,“.
Ide o stanovenie podmienky predaja tovaru odberateľom pri konkrétnej akcii.
5. K § 4
V § 4 ods. 3 písm. u) sa slová „privátnou značkou“ nahrádzajú slovami „obchodnou značkou“.
Legislatívno-technická pripomienka zjednocujúca používané pojmy.
6. K § 4
V § 4 ods. 3 písm. v) sa slová „zmluvne ošetrené“ nahrádzajú slovami „predmetom zmluvného vzťahu“.
Legislatívno-technická pripomienka zavádzajúca všeobecne používané pojmy.
B.o d p o r ú č a
Národnej rade Slovenskej republiky
návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Miroslava Jureňu, Mariana Záhumenského, Jozefa Ďuračku a Ľubomíra Petráka na vydanie zákona o neprimeraných podmienkach v obchodných vzťahoch medzi odberateľom a dodávateľom tovaru, ktorým potraviny schváliť;
3
C.u k l a d á
predsedovi výboru
oznámiť stanovisko výboru k predmetnému poslaneckému návrhu predsedovi Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodársku politiku.
Ľuboš MartinákJozef Ď u r a č k a
overovateľ výboru predseda výboru