Výbor
Národnej rady Slovenskej republiky
pre hospodársku politiku
101. schôdza výboru
Číslo: 2691 /2009-HPP
674
U z n e s e n i e
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre hospodársku politiku
z 2. marca 2010
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre hospodársku politiku
A. p r e r o k o v a l
spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu poslancov NR SR Miroslava Jureňu, Mariana Záhumenského, Jozefa Ďuračku a Ľubomíra Petráka na vydanie zákona o neprimeraných podmienkach v obchodných vzťahoch medzi odberateľom a dodávateľom tovaru, ktorým sú potraviny (tlač 1379a);
B. s c h v a ľ u j e
spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu poslancov NR SR Miroslava Jureňu, Mariana Záhumenského, Jozefa Ďuračku a Ľubomíra Petráka na vydanie zákona o neprimeraných podmienkach v obchodných vzťahoch medzi odberateľom a dodávateľom tovaru, ktorým sú potraviny (tlač 1379a);
C. p o v e r u j e
M. Kotiana (P. Pelegriniho), poslanca Národnej rady Slovenskej republiky - člena výboru pre hospodársku politiku
1. vystúpiť na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky k uvedenému návrhu zákona v druhom a treťom čítaní a predniesť spoločnú správu;
2. predložiť Národnej rade SR návrhy podľa príslušných ustanovení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov;
D.u k l a d á
predsedovi výboru
informovať o výsledku rokovania Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodársku politiku predsedu Národnej rady Slovenskej republiky.
Maroš K o n d r ó t
predseda výboru
Peter P e l e g r i n i
overovateľ výboru