Národná rada Slovenskej republiky
___________________________________________________________________________
IV. volebné obdobie
Číslo: 2691/2009
1379a
S p o l o č n á s p r á v a
výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu poslancov Národnej rady slovenskej republiky Miroslava Jureňu, Mariana Záhumenského, Jozefa Ďuračku a Ľubomíra Petráka na vydanie zákona o neprimeraných podmienkach v obchodných vzťahoch medzi odberateľom a dodávateľom tovaru, ktorým sú potraviny (tlač 1379) v druhom čítaní
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodársku politiku ako gestorský výbor k návrhu poslancov Národnej rady slovenskej republiky Miroslava Jureňu, Mariana Záhumenského, Jozefa Ďuračku a Ľubomíra Petráka na vydanie zákona o neprimeraných podmienkach v obchodných vzťahoch medzi odberateľom a dodávateľom tovaru, ktorým potraviny (tlač 1379) (ďalej len „gestorský výbor“) podáva Národnej rade Slovenskej republiky podľa § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (ďalej len „rokovací poriadok“) spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky.
I.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením z 4. januára 2010 č. 1406 pridelila návrh poslancov Národnej rady slovenskej republiky Miroslava Jureňu, Mariana Záhumenského, Jozefa Ďuračku a Ľubomíra Petráka na vydanie zákona o neprimeraných podmienkach v obchodných vzťahoch medzi odberateľom a dodávateľom tovaru, ktorým potraviny (tlač 1379) na prerokovanie týmto výborom:
Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodársku politiku
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody.
II.
Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona (§ 75 ods. 2 rokovacieho poriadku).
2
III.
Návrh zákona odporúčali Národnej rade Slovenskej republiky schváliť:
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky uznesením z 24. februára 2010 č. 835.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodársku politiku uznesením z 23. februára 2010 č. 655.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody uznesením z 25. februára 2010 č. 551.
IV.
Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky pod bodom III tejto správy vyplývajú nasledovné pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:
1.V § 2 sa písmená d) až i) označujú ako písmená a) až f).
Legislatívno-technická pripomienka opravujúca nesprávne označenie písmen.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre hospodársku politiku
Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody
Gestorský výbor odporúča schváliť
2.K § 4 ods. 1 sa vypúšťajú písmená f) a j)
Písmená g), h), i), k), l), m), n) sa premenujú na písmená f), g), h), i), j), k), l).
Zabezpečuje sa rešpektovanie záujmov podnikateľov, základných zásad a cieľov podnikania.
Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody
Gestorský výbor odporúča neschváliť
3.V § 4 ods. 1 písmeno f) znie:
„f) za platby na obchodné aktivity odberateľa tovaru, na tovar dodávaný a predávaný pod obchodnou značkou odberateľa, najmä zľavy, dary, bonusy, rabaty a skontá“.
Ide o spresnenie textu, aby bolo zrejmé, že neprimeranou podmienkou nie je predaj pod obchodnou značkou odberateľa, ale rôzne obchodné aktivity odberateľa ako dary, zľavy, bonusy, rabaty a pod. na tovar predávaný pod obchodnou značkou odberateľa.
3
Ústavnoprávny výbor NR SR
Gestorský výbor odporúča schváliť
4.V § 4 ods. 3 písm. e) sa slovo „vystavenia“ nahrádza slovom „doručenia“.
Ide o spresnenie textu, aby bolo zrejmé, odkedy začína odberateľovi plynúť 30 dňová lehota na splnenie peňažných záväzkov.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Gestorský výbor odporúča schváliť
5.V § 4 ods. 3 písm. h) sa na konci pripájajú tieto slová „bez právneho dôvodu“.
Spresňuje sa zákaz prenosu sankcií na dodávateľa za iné než sankcie, za ktoré je zodpovedný dodávateľ.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody
Gestorský výbor odporúča schváliť
6.V § 4 ods. 3 písm. n) znie:
„n) predaj tovaru odberateľom za vyššiu cenu ako bola dohodnutá cena dodaného tovaru v konkrétnej časovo vymedzenej propagačnej akcii,“.
Ide o stanovenie podmienky predaja tovaru odberateľom pri konkrétnej akcii.
Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody
Gestorský výbor odporúča schváliť
7.V § 4 ods. 3 písm. p) sa za slovo „dodávateľovi“ pripája tento text: „okrem prípadov, ak ide
1. o predaj tovaru, ktorého dôvodom je zrušenie predajne, ukončenie alebo zmena obchodnej činnosti,
2. o predaj tovaru s uvedeným dátumom spotreby uplynutím troch štvrtín doby spotreby,
3. o výpredaj sezónneho tovaru,
4. o predaj poškodeného tovaru.“.
Spresňuje sa, kedy môže odberateľ predávať tovar pod jeho nákupnú cenu.
4
Ústavnoprávny výbor NR SR
Gestorský výbor odporúča schváliť
8.V § 4 ods. 3 písm. p) sa vypúšťa.
Písmená q) až v) sa označujú ako písmená p) až u).
Navrhuje sa vypustiť z dôvodu kontraproduktívnosti a nesúladu s cieľom zákona.
Výbor NR SR pre hospodársku politiku
Gestorský výbor odporúča neschváliť
9.V § 4 ods. 3 písm. u) sa slová „privátnou značkou“ nahrádzajú slovami „obchodnou
značkou“.
Legislatívno-technická pripomienka zjednocujúca používané pojmy.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre hospodársku politiku
Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody
Gestorský výbor odporúča schváliť
10.V § 4 ods. 3 písm. v) sa slová „zmluvne ošetrené“ nahrádzajú slovami „predmetom
zmluvného vzťahu“.
Legislatívno-technická pripomienka zavádzajúca všeobecne používané pojmy.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre hospodársku politiku
Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody
Gestorský výbor odporúča schváliť
11.V § 4 ods. 3 sa dopĺňa písmeno z), ktoré znie:
„z) dohodnutie inej doby, kedy sa stane odberateľ vlastníkom tovaru, ako je dátum prevzatia tovaru odberateľom“.
Navrhovaná zmena zabrániť, aby si odberateľ vynucoval neskorší termín nadobudnutia vlastníctva k tovaru, ako došlo k jeho
5
prevzatiu.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Gestorský výbor odporúča schváliť
12.V § 10 ods. 1 sa slová „31. júna 2010“ nahrádzajú slovami „30. júna 2010“.
Ide o opravu zrejmej chyby, keďže mesiac jún má len 30 dní.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Gestorský výbor odporúča schváliť
13.V § 10 ods. 1 sa slová „31. júna 2010“ nahrádzajú slovami „31. januára 2011“ a v § 10 ods. 2
sa slová „1. májom 2010“ nahrádzajú slovami „1. januárom 2011“.
Prechodné ustanovenie sa upravuje vo väzbe na zmenu účinnosti zákona.
Výbor NR SR pre hospodársku politiku
Gestorský výbor odporúča neschváliť
14.V § 12 sa slová „1. mája 2010“ nahrádzajú slovami „1. januára 2011“.
Predĺženie legisvakančnej lehoty je potrebné pre poskytnutie dostatočného času, aby doterajšie zmluvné vzťahy medzi obchodníkmi a dodávateľmi mohli byť upravené podľa nového zákona.
Výbor NR SR pre hospodársku politiku
Gestorský výbor odporúča neschváliť
Gestorský výbor odporúča hlasovať o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch nasledovne:
o bodoch 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12 hlasovať spoločne s odporúčaním s c h v á l i ť,
o bodoch 2 a 8 hlasovať s odporúčaním n e s c h v á l i ť,
o bodoch 13 a 14 hlasovať spoločne s odporúčaním n e s c h v á l i ť.
V.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III tejto správy a stanovísk poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona
6
odporúča Národnej rade Slovenskej republiky
návrh poslancov Národnej rady slovenskej republiky Miroslava Jureňu, Mariana Záhumenského, Jozefa Ďuračku a Ľubomíra Petráka na vydanie zákona o neprimeraných podmienkach v obchodných vzťahoch medzi odberateľom a dodávateľom tovaru, ktorým potraviny
s c h v á l i ť v znení schválených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto správe.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu poslancov NR SR Miroslava Jureňu, Mariana Záhumenského, Jozefa Ďuračku a Ľubomíra Petráka na vydanie zákona o neprimeraných podmienkach v obchodných vzťahoch medzi odberateľom a dodávateľom tovaru, ktorým potraviny (tlač 1379a) v druhom čítaní bola schválená uznesením z 2. marca 2010 č. 674.
Týmto uznesením výbor zároveň poveril spravodajcu predložiť návrhy podľa § 81 ods. 2, § 83 ods. 4, § 84 ods. 2 a § 86 rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Bratislava 2. marca 2010
Maroš K o n d r ó t v. r.
predseda Výboru NR SR pre
hospodársku politiku