ÚSTAVNOPRÁVNY VÝBOR
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
111. schôdza
Číslo: 2691/2009
835
U z n e s e n i e
Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky
z 24. februára 2010
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky
prerokoval návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Miroslava Jureňu, Mariana Záhumenského, Jozefa Ďuračku a Ľubomíra Petráka na vydanie zákona o neprimeraných podmienkach v obchodných vzťahoch medzi odberateľom a dodávateľom tovaru, ktorým sú potraviny (tlač 1379) a
A. s ú h l a s í
s návrhom poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Miroslava Jureňu, Mariana Záhumenského, Jozefa Ďuračku a Ľubomíra Petráka na vydanie zákona o neprimeraných podmienkach v obchodných vzťahoch medzi odberateľom a dodávateľom tovaru, ktorým sú potraviny (tlač 1379);
B. o d p o r ú č a
Národnej rade Slovenskej republiky
návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Miroslava Jureňu, Mariana Záhumenského, Jozefa Ďuračku a Ľubomíra Petráka na vydanie zákona o neprimeraných podmienkach v obchodných vzťahoch medzi odberateľom a dodávateľom tovaru, ktorým potraviny (tlač 1379) schváliť so zmenami a doplnkami uvedenými v prílohe tohto uznesenia;
C. u k l a d á
predsedovi výboru
predložiť stanovisko výboru k uvedenému návrhu zákona predsedovi gestorského výboru - Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodársku politiku.
Mojmír Mamojka predseda výboru
overovatelia:
Gábor Gál
Jana Laššáková
2
P r í l o h a
k uzneseniu Ústavnoprávneho
výboru Národnej rady SR č. 835
z 24. februára 2010
____________________________
Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy
k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Miroslava Jureňu, Mariana Záhumenského, Jozefa Ďuračku a Ľubomíra Petráka na vydanie zákona o neprimeraných podmienkach v obchodných vzťahoch medzi odberateľom a dodávateľom tovaru, ktorým sú potraviny (tlač 1379)
___________________________________________________________________________
1.V § 2 sa písmená d) až i) označujú ako písmená a) až f).
Legislatívno-technická pripomienka
opravujúca nesprávne označenie písmen.
2.V § 4 ods. 1 písmeno f) znie:
„f) za platby na obchodné aktivity odberateľa tovaru, na tovar dodávaný a predávaný pod obchodnou značkou odberateľa, najmä zľavy, dary, bonusy, rabaty a skontá“.
Ide o spresnenie textu, aby bolo zrejmé, že neprimeranou podmienkou nie je predaj pod obchodnou značkou odberateľa, ale rôzne obchodné aktivity odberateľa ako dary, zľavy, bonusy, rabaty a pod. na tovar predávaný pod obchodnou značkou odberateľa.
3.V § 4 ods. 3 písm. e) sa slovo „vystavenia“ nahrádza slovom „doručenia“.
Ide o spresnenie textu, aby bolo zrejmé, odkedy začína odberateľovi plynúť 30 dňová lehota na splnenie peňažných záväzkov.
4.V § 4 ods. 3 písm. h) sa na konci pripájajú tieto slová „bez právneho dôvodu“.
Spresňuje sa zákaz prenosu sankcií na dodávateľa za iné než sankcie, za ktoré je zodpovedný dodávateľ.
3
5.V § 4 ods. 3 písm. p) sa za slovo „dodávateľovi“ pripája tento text: „okrem prípadov, ak ide
1. o predaj tovaru, ktorého dôvodom je zrušenie predajne, ukončenie alebo zmena obchodnej činnosti,
2. o predaj tovaru s uvedeným dátumom spotreby uplynutím troch štvrtín doby spotreby,
3. o výpredaj sezónneho tovaru,
4. o predaj poškodeného tovaru.“.
Spresňuje sa, kedy môže odberateľ predávať tovar pod jeho nákupnú cenu.
6.V § 4 ods. 3 písm. u) sa slová „privátnou značkou“ nahrádzajú slovami „obchodnou značkou“.
Legislatívno-technická pripomienka zjednocujúca
používané pojmy.
7.V § 4 ods. 3 písm. v) sa slová „zmluvne ošetrené“ nahrádzajú slovami „predmetom zmluvného vzťahu“.
Legislatívno-technická pripomienka zavádzajúca
všeobecne používané pojmy.
8.V § 4 ods. 3 sa dopĺňa písmeno z), ktoré znie:
„z) dohodnutie inej doby, kedy sa stane odberateľ vlastníkom tovaru, ako je dátum prevzatia tovaru odberateľom“.
Navrhovaná zmena zabrániť, aby si odberateľ vynucoval neskorší termín nadobudnutia vlastníctva k tovaru, ako došlo k jeho prevzatiu.
9.V § 10 ods. 1 sa slová „31. júna 2010“ nahrádzajú slovami „30. júna 2010“.
Ide o opravu zrejmej chyby, keďže mesiac jún len 30 dní.