ÚSTAVNOPRÁVNY VÝBOR
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
111. schôdza
Číslo: 605/2010
812
U z n e s e n i e
Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky
z 23. februára 2010
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky
prerokoval návrh na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s Dohovorom Organizácie Spojených národov o právach osôb so zdravotným postihnutím a Opčným protokolom k Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím (tlač 1494) a
A. o d p o r ú č a
Národnej rade Slovenskej republiky
podľa článku 86 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky
1. v y s l o v i ť s ú h l a s
s Dohovorom Organizácie Spojených národov o právach osôb so zdravotným postihnutím,
s Opčným protokolom k Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím,
s uplatnením výhrady Slovenskej republiky k ustanoveniu čl. 27 ods. 1 písm. a) Dohovoru Organizácie Spojených národov o právach osôb so zdravotným postihnutím v súlade s jeho čl. 46 v tomto znení: Slovenská republika uplatňuje ustanovenia článku 27 ods. 1 písm. a) za predpokladu, že implementácia zákazu diskriminácie na základe zdravotného postihnutia pri stanovovaní podmienok náboru, prijímania do práce a trvania zamestnania sa neuplatňuje pri prijímaní do služobného pomeru príslušníkov ozbrojených síl, ozbrojených bezpečnostných zborov, ozbrojených zborov, Národného bezpečnostného úradu, Slovenskej informačnej služby a Hasičského a záchranného zboru;
2.r o z h o d n ú ť
o tom, že ide o medzinárodnú zmluvu podľa článku 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky a táto má prednosť pred zákonmi;
2
B. u k l a d á
predsedovi výboru
predložiť stanovisko výboru k uvedenému materiálu predsedovi gestorského výboru – Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a bývanie.
Mojmír Mamojka predseda výboru
overovatelia výboru:
Gábor Gál
Jana Laššáková