PREDSEDA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Číslo: 592/2010
1532
ROZHODNUTIE
PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 15. februára 2010
o návrhu pridelenia návrhu zákona, podaného poslancami Národnej rady Slovenskej republiky na prerokovanie výborom Národnej rady Slovenskej republiky
N a v r h u j e m
Národnej rade Slovenskej republiky
A. p r i d e l i ť
návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Martina KURUCA a Juraja LIŠKU na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine v znení neskorších predpisov (tlač 1499), doručený 11. februára 2010
na prerokovanie
Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky
a
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a bývanie;
B. u r č i ť
a) k návrhu zákona ako gestorský Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky,
b) lehotu na prerokovanie návrhu zákona v druhom čítaní vo výboredo 12. mája 2010 a v gestorskom výbore do 13. mája 2010.
Pavol P a š k a v. r.