PREDSEDA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Číslo: 605/2010
1527
ROZHODNUTIE
PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 15. februára 2010
o pridelení návrhu na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s Dohovorom Organizácie Spojených národov o právach osôb so zdravotným postihnutím a Opčným protokolom k Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím na prerokovanie výborom Národnej rady Slovenskej republiky
A. p r i d e ľ u j e m
návrh na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s Dohovorom Organizácie Spojených národov o právach osôb so zdravotným postihnutím a Opčným protokolom k Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím (tlač 1494), doručený 12. februára 2010
na prerokovanie
Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky
a
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a bývanie;
B. u r č u j e m
1. ako gestorský Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a bývanie, ktorý Národnej rade Slovenskej republiky podá správu o výsledku prerokovania uvedeného materiálu vo výboroch a návrh na uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky,
2. lehotu na prerokovanie návrhu vo výbore vrátane v gestorskom výbore do 26. februára 2010.
Pavol P a š k a v. r.