NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
IV. volebné obdobie
Číslo: 2659/2009
1975
UZNESENIE
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 11. februára 2010
k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1373)
Národná rada Slovenskej republiky
po prerokovaní uvedeného vládneho návrhu zákona v druhom a treťom čítaní
s c h v a ľ u j e
vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, v znení schváleného pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu.
Pavol P a š k a v. r.
predseda
Národnej rady Slovenskej republiky
Overovatelia:
Jozef L í š k a v. r.
Imre A n d r u s k ó v. r.
2