NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
IV. volebné obdobie
Číslo: 2691/2009
1914
UZNESENIE
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
zo 4. februára 2010
k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Mariana Záhumenského, Miroslava Jureňu, Jozefa Ďuračku a Ľubomíra Petráka na vydanie zákona o neprimeraných podmienkach v obchodných vzťahoch medzi odberateľom a dodávateľom tovaru, ktorým potraviny (tlač 1379) – prvé čítanie
Národná rada Slovenskej republiky
A.r o z h o d l a, ž e
prerokuje uvedený návrh zákona v druhom čítaní;
B.p r i d e ľ u j e
tento návrh zákona na prerokovanie
Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodársku politiku a
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody;
C.u r č u j e
ako gestorský Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodársku politiku a lehotu na jeho prerokovanie v druhom čítaní vo výboroch do 30 dní a v gestorskom výbore do 31 dní odo dňa jeho pridelenia.
Pavol P a š k a v. r.
predseda
Národnej rady Slovenskej republiky
Overovatelia:
Jozef L í š k a v. r.
Imre A n d r u s k ó v. r.
2