NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
IV. volebné obdobie
Číslo: 2659/2009
1890
UZNESENIE
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 3. februára 2010
k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1373) – prvé čítanie
Národná rada Slovenskej republiky
A.r o z h o d l a, ž e
prerokuje uvedený vládny návrh zákona v druhom čítaní;
B.p r i d e ľ u j e
tento vládny návrh zákona na prerokovanie
Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodársku politiku a
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a bývanie;
C.u r č u j e
ako gestorský Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne vecia bývanie a lehotu na jeho prerokovanie v druhom čítaní vo výboroch a v gestorskom výbore s termínom ihneď.
Pavol P a š k a v. r.
predseda
Národnej rady Slovenskej republiky
Overovatelia:
Jozef L í š k a v. r.
Imre A n d r u s k ó v. r.
2