1
Výhrada Slovenskej republiky o prijatí záväzkov
z Dohovoru Organizácie Spojených národov o právach osôb
so zdravotným postihnutím
Pri uložení ratifikačnej listiny robí Slovenská republika výhradu v tomto znení:
V súlade s článkom 46 Dohovoru Organizácie Spojených národov o právach osôb so zdravotným postihnutím a článkom 19 Viedenského dohovoru o zmluvnom práve:
Slovenská republika uplatňuje ustanovenia článku 27 ods. 1 písm. a) za predpokladu, že implementácia zákazu diskriminácie na základe zdravotného postihnutia pri stanovovaní podmienok náboru, prijímania do práce a trvania zamestnania sa neuplatňuje pri prijímaní do služobného pomeru príslušníkov ozbrojených síl, ozbrojených bezpečnostných zborov, ozbrojených zborov, Národného bezpečnostného úradu, Slovenskej informačnej služby a Hasičského a záchranného zboru.