UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
č. 117
z 10. februára 2010
k materiálu Návrh na ratifikáciu Dohovoru Organizácie Spojených národov
o právach osôb so zdravotným postihnutím a Opčného protokolu
k Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím
Číslo materiálu:
Predkladateľ: ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
__________________________________________________________________________
Vláda
A. súhlasí
A. 1. s návrhom na ratifikáciu Dohovoru Organizácie Spojených národov o právach osôb so zdravotným postihnutím (ďalej len „dohovor“) a Opčného protokolu k Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím (ďalej len „opčný protokol“) s uplatnením výhrady k ustanoveniu čl. 27 ods. 1 písm. a) dohovoru v súlade s jeho čl. 46
B. odporúča
prezidentovi Slovenskej republiky
B. 1. podpísať ratifikačné listiny dohovoru a opčného protokolu po vyslovení súhlasu Národnej rady SR s uplatnením nasledovnej výhrady k ustanoveniu čl. 27 ods. 1 písm. a) dohovoru v súlade s jeho čl. 46 (ďalej len “výhrada”): Slovenská republika uplatňuje ustanovenia článku 27 ods. 1 písm. a) za predpokladu, že implementácia zákazu diskriminácie na základe zdravotného postihnutia pri stanovovaní podmienok náboru, prijímania do práce a trvania zamestnania sa neuplatňuje pri prijímaní do služobného pomeru príslušníkov ozbrojených síl, ozbrojených bezpečnostných zborov, ozbrojených zborov, Národného bezpečnostného úradu, Slovenskej informačnej služby a Hasičského a záchranného zboru.
Národnej rade Slovenskej republiky
B. 2. vysloviť súhlas s dohovorom a opčným protokolom a rozhodnúť v súlade s čl. 86 písm. d) Ústavy SR o tom, že ide o medzinárodné zmluvy, ktoré majú podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy SR prednosť pred zákonmi;
B.3. vysloviť súhlas s výhradou
C. poveruje
predsedu vlády Slovenskej republiky
C. 1. predložiť dohovor s výhradou a opčný protokol Národnej rade SR na vyslovenie súhlasu,
ministerku práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
C. 2. odôvodniť návrh na vyslovenie súhlasu s dohovorom s výhradou a opčným protokolom v Národnej rade SR;
D. ukladá
ministerke práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
D. 1. požiadať ministra zahraničných vecí vykonať príslušné opatrenia spojené s nadobudnutím platnosti dohovoru a opčného protokolu
po vyslovení súhlasu Národnej rady SR s dohovorom a opčným protokolom,
D. 2. požiadať ministra zahraničných vecí zabezpečiť uverejnenie dohovoru a opčného protokolu v Zbierke zákonov SR
po uložení ratifikačnej listiny u generálneho tajomníka Organizácie Spojených národov,
D.3. zabezpečiť vykonávanie dohovoru a opčného protokolu po nadobudnutí platnosti pre Slovenskú republiku.
Vykonajú: predseda vlády Slovenskej republiky,
ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky,
minister zahraničných vecí Slovenskej republiky
Na vedomie: predsedovi Národnej rady Slovenskej republiky
predsedovi Národnej rady Slovenskej republiky