NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
IV. volebné obdobie
(Návrh)
UZNESENIE
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
zo dňa.......
k návrhu na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s Dohovorom Organizácie Spojených národov o právach osôb so zdravotným postihnutím a Opčným protokolom k Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím (tlač...)
Národná rada Slovenskej republiky
podľa čl. 86 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky
v y s l o v u j e s ú h l a s
1.s Dohovorom Organizácie Spojených národov o právach osôb so zdravotným postihnutím,
2.s Opčným protokolom k Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím,
3.s uplatnením výhrady Slovenskej republiky k ustanoveniu čl. 27 ods. 1 písm. a) Dohovoru Organizácie Spojených národov o právach osôb so zdravotným postihnutím v súlade s jeho čl. 46 v tomto znení: Slovenská republika uplatňuje ustanovenia článku 27 ods. 1 písm. a) za predpokladu, že implementácia zákazu diskriminácie na základe zdravotného postihnutia pri stanovovaní podmienok náboru, prijímania do práce a trvania zamestnania sa neuplatňuje pri prijímaní do služobného pomeru príslušníkov ozbrojených síl, ozbrojených bezpečnostných zborov, ozbrojených zborov, Národného bezpečnostného úradu, Slovenskej informačnej služby a Hasičského a záchranného zboru.
r o z h o d l a,
že ide o medzinárodné zmluvy, ktoré majú podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky prednosť pred zákonmi.