DOLOŽKA PREDNOSTI
medzinárodnej zmluvy pred zákonmi
(čl. 7 ods. 5 ústavy)
1.Gestor zmluvy: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
2.Názov zmluvy: Návrh na ratifikáciu Dohovoru Organizácie Spojených národov o právach osôb so zdravotným postihnutím a Opčného protokolu k Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím
3.Účel a predmet zmluvy a jeho úprava v právnom poriadku Slovenskej republiky:
Účelom dohovoru je presadzovať, chrániť a zabezpečovať plné a rovnaké užívanie všetkých ľudských práv a základných slobôd všetkými osobami so zdravotným postihnutím a podporovať úctu k ich prirodzenej dôstojnosti. Účelom opčného protokolu je umožniť jednotlivcom a skupinám, k porušeniu práv ktorých došlo, obrátiť sa v predmetnej veci na výbor OSN prostredníctvom zaslania sťažnosti. Dohovor sa vykonáva v podmienkach Slovenskej republiky prostredníctvom vnútroštátnej právnej úpravy zakotvenej v zákone č. 140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach, o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 220/1996 Z. z. o reklame, v zákone č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v zákone č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v zákone Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, v zákone Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov, v zákone č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon), v zákone č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, v zákone č. 311/2001 Z. z. - Zákonník práce v znení neskorších predpisov, v .zákone č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v zákone č. 452/ 2004 Z. z. o náhradnom výživnom v znení zákona č. 613/2004 Z. z., v zákone č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v zákone č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení, v zákone č. 235/1998 Z. z. o príspevku pri narodení dieťaťa, o príspevku rodičom, ktorým sa súčasne narodili tri deti alebo viac detí alebo ktorým sa v priebehu dvoch rokov opakovane narodili dvojčatá a ktorým sa menia ďalšie zákony v znení neskorších predpisov, v zákone č. 627/2005 Z. z. o príspevkoch na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa, v zákone č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku, v zákone č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení, v zákone č. 461/2003 o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, v zákone č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe, v zákone č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme, v zákone č. 149/1995 Z. z. o posunkovej reči nepočujúcich osôb, v zákone č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v zákone č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v zákone č. 619/2003 Z.
z. o Slovenskom rozhlase v znení neskorších predpisov, v zákone č.16/2004 Z. z. o Slovenskej televízii v znení neskorších predpisov, v zákone č. 68/2008 Z. z. o úhrade za služby verejnosti poskytované Slovenskou televíziou a Slovenským rozhlasom, v zákone č.183/2000 Z. z. o knižniciach v znení neskorších predpisov, v zákone č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov, v zákone č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov, v zákone č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 317/2009 Z. z., v zákone č. 513/2009 Z. z. o dráhach, v zákone č. 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach, v zákone č. 68/2008 Z. z. o úhrade za služby verejnosti poskytované Slovenskou televíziou a Slovenským rozhlasom.
4.Priama úprava práv alebo povinností fyzických osôb alebo právnických osôb:
Dohovor priamo zakladá práva alebo povinnosti fyzických osôb alebo právnických osôb, a to v článkoch 5 30 dohovoru. Protokol priamo zakladá práva alebo povinnosti fyzických osôb alebo právnických osôb, a to v článkoch 1 až 7 opčného protokolu.
5.Úprava predmetu medzinárodnej zmluvy v práve ES/EÚ:
Zmluva o Európskej únii v čl. 6 a smernica Rady 2000/78/ES zo dňa 27. novembra 2000, ktorá ustanovuje všeobecný rámec pre rovnaké zaobchádzanie v zamestnaní a povolaní, ktorá zakotvuje aj zákaz diskriminácie na základe zdravotného postihnutia. Zmluva o fungovaní Európskej únie, nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2006 z 5. júla 2006 o právach zdravotne postihnutých osôb a osôb so zníženou pohyblivosťou v leteckej doprave, nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1371/2007 z 23. októbra 2007 o právach a povinnostiach cestujúcich v železničnej preprave úplná zhoda.
6.Kategória zmluvy podľa čl. 7 ods. 4 Ústavy Slovenskej republiky (vyžaduje pred ratifikáciou súhlas Národnej rady Slovenskej republiky):
V súlade s článkom 7 odsekom 4 Ústavy Slovenskej republiky dohovor predstavuje kategóriu medzinárodnej zmluvy medzinárodná zmluva o ľudských právach a základných slobodách, medzinárodná zmluva, na ktorej vykonanie je potrebný zákon, ako aj medzinárodná zmluva, ktorá priamo zakladá práva alebo povinnosti fyzických osôb alebo právnických osôb, a to v článkoch 5 30 dohovoru. Zo siedmich kategórií medzinárodných zmlúv, ktoré predpokladá predmetné ustanovenie Ústavy Slovenskej republiky, dohovor spĺňa znaky uvedených troch kategórií medzinárodných zmlúv. V súlade s článkom 7 odsekom 4 Ústavy Slovenskej republiky opčný protokol predstavuje kategóriu medzinárodnej zmluvy medzinárodná zmluva, ktorá priamo zakladá práva alebo povinnosti fyzických osôb alebo právnických osôb, a to v článkoch 1 až 7 protokolu.
7.Kategória zmluvy podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky (má prednosť pred zákonmi):
V súlade s článkom 7 odsekom 5 Ústavy Slovenskej republiky dohovor predstavuje kategóriu medzinárodnej zmluvy medzinárodná zmluva o ľudských právach a základných slobodách a medzinárodná zmluva, ktorá priamo zakladá práva alebo povinnosti fyzických osôb alebo právnických osôb, a to v článkoch 5 30 dohovoru. Z troch kategórií medzinárodných
zmlúv, ktoré predpokladá predmetné ustanovenie Ústavy Slovenskej republiky, dohovor a opčný protokol spĺňajú znaky uvedených dvoch kategórií medzinárodných zmlúv s prednosťou pred zákonmi. V súlade s článkom 7 odsekom 5 Ústavy Slovenskej republiky opčný protokol predstavuje kategóriu medzinárodnej zmluvy - medzinárodná zmluva, na ktorej vykonanie nie je potrebný zákon a medzinárodná zmluva, ktorá priamo zakladá práva alebo povinnosti fyzických osôb alebo právnických osôb.
8.Dopady prijatia medzinárodnej zmluvy, ktorá prednosť pred zákonmi, na slovenský právny poriadok:
Ustanovenia dohovoru v článkoch 5 30 priamo zakladajú práva alebo povinnosti fyzických osôb alebo právnických osôb. Ustanovenia dohovoru sa v podmienkach Slovenskej republiky vykonávajú prostredníctvom právnych predpisov, uvedených v 3. bode tejto doložky. Nie je potrebné zmeniť, zrušiť právnu úpravu, platnú v Slovenskej republike. Ustanovenia opčného protokolu v článkoch 1 7 priamo zakladajú práva alebo povinnosti fyzických osôb alebo právnických osôb. Ustanovenia opčného protokolu sa v podmienkach Slovenskej republiky vykonávajú priamo a nie je na to potrebný zákon.