DOLOŽKA
pre posudzovanie vplyvov
1.Vplyvy na verejné financie:
Navrhovaná ratifikácia Dohovoru Organizácie Spojených národov o právach osôb so zdravotným postihnutím a Opčného protokolu k Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím nepredstavuje zvýšené nároky na štátny rozpočet, nezakladá zvýšené nároky na rozpočet samosprávnych krajov a rozpočet obcí. Ratifikácia nebude mať finančný dopad na rozpočet verejnej správy.
2.Vplyvy na obyvateľov, hospodárenie podnikateľskej sféry a iných právnických osôb:
Navrhovaná ratifikácia Dohovoru Organizácie Spojených národov o právach osôb so zdravotným postihnutím a Opčného protokolu k Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím bude mať pozitívny vplyv pri presadzovaní, ochrane a zabezpečovaní plného a rovnakého užívania všetkých ľudských práv a základných slobôd všetkými osobami so zdravotným postihnutím a podporí zvyšovanie úcty k ich prirodzenej dôstojnosti. Nebude mať negatívny vplyv na hospodárenie podnikateľskej sféry a iných právnických osôb.
3.Vplyvy na životné prostredie:
Navrhovaná ratifikácia Dohovoru Organizácie Spojených národov o právach osôb so zdravotným postihnutím a Opčného protokolu k Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím nebude mať negatívny vplyv na životné prostredie.
4.Vplyvy na zamestnanosť:
Navrhovaná ratifikácia Dohovoru Organizácie Spojených národov o právach osôb so zdravotným postihnutím a Opčného protokolu k Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím nebude mať negatívny vplyv na zamestnanosť v Slovenskej republike.
5.Vplyvy na podnikateľské prostredie:
Navrhovaná ratifikácia Dohovoru Organizácie Spojených národov o právach osôb so zdravotným postihnutím a Opčného protokolu k Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím nebude mať negatívny vplyv na podnikateľské prostredie.
6.Vplyvy na informatizáciu spoločnosti:
Navrhovaná ratifikácia Dohovoru Organizácie Spojených národov o právach osôb so zdravotným postihnutím a Opčného protokolu k Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím nebude mať negatívny vplyv na informatizáciu spoločnosti.