PREDKLADACIA SPRÁVA
Dohovor Organizácie Spojených národov o právach osôb so zdravotným postihnutím (ďalej len „dohovor“) bol spolu s jeho opčným protokolom prijatý Valným zhromaždením OSN dňa 13. decembra 2006. Obe medzinárodné zmluvy boli otvorené na podpis dňa 30. marca 2007. Dohovor i opčný protokol nadobudli medzinárodnú platnosť, a to 3. mája 2008.
Prezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič podpísal dohovor a opčný protokol dňa 26. septembra 2007. Slovenská republika týmto vyjadrila vôľu stať sa v budúcnosti zmluvnou stranou dohovoru a opčného protokolu a tieto medzinárodné zmluvy ratifikovať.
Dohovor je prvou medzinárodnou zmluvou o ľudských právach, ktorá bola prijatá v 21. storočí. Je výsledkom dlhodobého úsilia organizácií, ktoré sa zaoberajú problémami osôb so zdravotným postihnutím a vyplýva tiež z rastúceho medzinárodného povedomia, že doterajšie dohovory OSN o ľudských právach úplne nechránia osoby so zdravotným postihnutím, a tieto naďalej diskriminované.
Aktívna úloha Európskej komisie pri rokovaniach zaručila súlad dohovoru s príslušnými právnymi predpismi a judikatúrou EÚ.
Cieľom dohovoru, ktorý sa vzťahuje na práva ľudí so zdravotným postihnutím, je zabezpečiť, aby ľudia so zdravotným postihnutím požívali ľudské práva a základné slobody na rovnakom základe ako ktokoľvek iný. Poskytuje ochranu pre 50 miliónov občanov a pre 650 miliónov ľudí so zdravotným postihnutím na celom svete. Dohovor neustanovuje žiadne nové práva, ale skôr zdôrazňuje a konsoliduje existujúce práva a slobody osôb so zdravotným postihnutím a medzinárodné záväzky štátov. Definuje zdravotné postihnutie ako prvok ľudskej rozmanitosti a vyzdvihuje ich príspevok pre spoločnosť. Zakazuje prekážky pre účasť a podporuje aktívne začleňovanie osôb so zdravotným postihnutím do života spoločnosti.
Zaväzuje zmluvné strany k adaptácii zákonov a nariadení tak, aby boli kompatibilné s dohovorom a opčným protokolom, ale aj zabezpečuje, aby sa praktiky štátov zmenili tak, aby lepšie integrovali postihnutých ľudí do spoločnosti.
Dohovor je kategóriou medzinárodnej zmluvy medzinárodná zmluva o ľudských právach a základných slobodách podľa článku 7 odseku 5 Ústavy Slovenskej republiky a prednosť pred zákonmi Slovenskej republiky. Dohovor tiež predstavuje kategóriu medzinárodnej zmluvy podľa článku 7 odseku 4 Ústavy Slovenskej republiky medzinárodná zmluva o ľudských právach a základných slobodách, medzinárodná zmluva, na ktorej vykonanie je potrebný zákon, ako aj medzinárodná zmluva, ktorá priamo zakladá práva alebo povinnosti fyzických osôb alebo právnických osôb, a to v článkoch 5 až 30 dohovoru.
Cieľom opčného protokolu je umožniť jednotlivcom a skupinám, k porušeniu práv ktorých došlo, obrátiť sa v predmetnej veci na výbor OSN prostredníctvom zaslania sťažnosti.
V súlade s článkom 7 odsekom 4 Ústavy Slovenskej republiky opčný protokol predstavuje kategóriu medzinárodnej zmluvy medzinárodná zmluva, ktorá priamo zakladá práva alebo
povinnosti fyzických osôb alebo právnických osôb, a to v článkoch 1 7 protokolu. Opčný protokol je tiež kategóriou medzinárodnej zmluvy - medzinárodná zmluva, na ktorej vykonanie nie je potrebný zákon a medzinárodná zmluva, ktorá priamo zakladá práva alebo povinnosti fyzických osôb alebo právnických osôb podľa článku 7 odseku 5 Ústavy Slovenskej republiky a má prednosť pred zákonmi Slovenskej republiky..
Slovenská republika v súlade s článkom 46 dohovoru a článkom 19 Viedenského dohovoru o zmluvnom práve urobí výhradu k článku 27 ods. 1 písm. a) dohovoru v nasledovnom znení: „Slovenská republika uplatňuje ustanovenia článku 27 ods. 1 písm. a) za predpokladu, že implementácia zákazu diskriminácie na základe zdravotného postihnutia pri stanovovaní podmienok náboru, prijímania do práce a trvania zamestnania sa neuplatňuje pri prijímaní do služobného pomeru príslušníkov ozbrojených síl, ozbrojených bezpečnostných zborov, ozbrojených zborov, Národného bezpečnostného úradu, Slovenskej informačnej služby a Hasičského a záchranného zboru.“
Predkladaný návrh zodpovedá záujmom zahraničnej politiky Slovenskej republiky. Je zosúladený so všeobecnými zásadami medzinárodného práva, ako aj záväzkami Slovenskej republiky vyplývajúcimi z iných medzinárodných dokumentov. Slovenská republika ako členský štát svoj právny poriadok zosúladený so smernicami a nariadeniami EÚ, ktoré spĺňajú požiadavky dohovoru.
Vykonanie bežných formálnych úkonov súvisiacich s uzavretím predkladaných zmluvných dokumentov zabezpečí gestor v súčinnosti s ministerstvom zahraničných vecí a v súlade s platnými právnymi predpismi.
Ratifikácia dohovoru a opčného protokolu nebude mať vplyv na štátny rozpočet a verejné financie. Taktiež nevzniknú negatívne environmentálne, ekonomické vplyvy ani vplyvy na zamestnanosť a podnikateľské prostredie.
Dňa 04.02.2010 sa uskutočnilo rozporové konanie so spoločným sekretariát Rady vlády SR pre seniorov a Rady vlády SR pre osoby so zdravotným postihnutím a s organizáciou občanov so sluchovým postihnutím. Predkladateľ akceptoval ich zásadné pripomienky a zapracoval ich do materiálu.
Dňa 08.02.2010 materiál prerokovala Rada vlády pre osoby so zdravotným postihnutím, pričom na tomto zasadnutí materiál aj schválila.
Legislatívna rada vlády Slovenskej republiky prerokovala predkladaný materiál na zasadnutí dňa 09.02.2010, s piatimi pripomienkami, ktoré boli do materiálu zapracované a odporučila vláde Slovenskej republiky vysloviť s ním súhlas.
Dňa 09.02.2010 sa uskutočnilo rozporové konanie so Združením miest a obcí Slovenska. Rozporové konanie sa konalo na najvyššej úrovni. Po rokovaní Združenie miest a obcí Slovenska od svojich zásadných pripomienok ustúpilo, pričom predkladateľ materiálu prisľúbil, že v prípade dodatočného zistenia potreby zosúladenia právnych predpisov SR s dohovorom tieto budú s nimi prerokované.
Materiál bol predmetom rokovania vlády SR dňa 10. februára 2010 na jej 192. schôdzi. Vláda Slovenskej republiky schválila návrh na ratifikáciu dohovoru a opčného protokolu uznesenie vlády SR č. 117 z roku 2010.