V L Á D A S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y
________________________________________________________________________
Materiál na rokovanie Číslo: UV – 6427/2010
Národnej rady
Slovenskej republiky
1494
N Á V R H
na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s Dohovorom Organizácie Spojených národov o právach osôb so zdravotným postihnutím a Opčným protokolom
k Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím
________________________________________________________________________
Obsah materiálu:
1.Návrh uznesenia NR SR
2.Predkladacia správa
3.Vlastný materiál - text dohovoru a opčného protokolu
4.Výhrada Slovenskej republiky
o prijatí záväzkov z dohovoru
5.Doložka prednosti
6.Doložka vplyvov
7.Právna analýza ratifikovateľnosti dohovoru Slovenskou republikou
8.Text dohovoru – anglické znenie
9.Text opčného protokolu – anglické znenie
10.Uznesenie vlády SR č. 117 zo dňa 10. 02. 2010
Materiál predkladá:
Robert FICO
predseda vlády
Slovenskej republiky
Bratislava 11. februára 2010