Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre financie, rozpočet a menu
89. schôdza
2659/2009
646
U z n e s e n i e
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre financie, rozpočet a menu
z 3. februára 2010
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu prerokoval vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1373) a
A.súhlasí
s vládnym návrhom zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1373)
B.odporúča
Národnej rade Slovenskej republiky
vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1373) schváliť
C.ukladá
predsedovi výboru
informovať predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku
prerokovania uvedeného vládneho návrhu vo výbore
Jozef B u r i a n
predseda výboru
Jozef Mikuš
overovateľ výboru