PREDSEDA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
K číslu: 15/2010
1516
ROZHODNUTIE
PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 27. januára 2010
k zmene lehôt na prerokovanie návrhov zákonov
P o z m e ň u j e m
svoje rozhodnutia k prideleniam návrhov zákonov doručených do 15. januára 2010 v časti B/b) tak, že navrhujem určiť lehoty na prerokovanie návrhov zákonov v druhom čítaní vo výboroch do 30 dní a v gestorských výboroch do 31 dní odo dňa ich pridelenia.
v z. Miroslav Č í ž v. r.