DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
návrhu zákona
s právom Európskych spoločenstiev a právom Európskej únie
1.Navrhovateľ zákona:
Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky Štefan Kužma a Zoltán Horváth
2.Názov návrhu zákona:
Zákon č. 5/2004 Z. z. zo 4. decembra 2003 v znení neskorších predpisov
3.Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskym spoločenstvám a Európskej únii:
a)Návrh zákona svojou problematikou nepatrí medzi prioritné oblasti aproximácie práva uvedené v článku 70 Európskej dohody o pridružení a nepatrí ani medzi priority odporúčané v Bielej knihe. Nie je prioritou ani podľa Národného programu pre prijatie acquis communautaire, screeningu a Partnerstva pre vstup.
b)Bezpredmetné.
4. Problematika návrhu zákona:
b) nie je upravená v práve Európskych spoločenstiev,
c)nie je upravená v práve Európskej únie.
5.Stupeň zlučiteľnosti návrhu zákona s právom Európskych spoločenstiev a právom Európskej únie:
- bezpredmetné.