PREDSEDA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Číslo: 2658/2009
1398
ROZHODNUTIE
PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
zo 14. decembra 2009
o pridelení návrhu vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona na prerokovanie výboru Národnej rady Slovenskej republiky
P r i d e ľ u j e m
návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1372), doručený 14. decembra 2009
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a bývanie
na prerokovanie do 29. januára 2010
s tým, že o výsledku prerokovania uvedeného návrhu vlády bude informovať Národnú radu Slovenskej republiky.
Pavol P a š k a v. r.