NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
IV. volebné obdobie
Číslo: 2333/2009
1806
UZNESENIE
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 3. decembra 2009
k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Júliusa Brocku, Moniky Gibalovej, Pavla Hrušovského a Márie Sabolovej na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákonč. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (tlač 1325) – prvé čítanie
Národná rada Slovenskej republiky
po prerokovaní uvedeného návrhu zákona v prvom čítaní
r o z h o d l a, že
podľa § 73 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
nebude pokračovať v rokovaní o tomto návrhu zákona.
Pavol P a š k a v. r.
predseda
Národnej rady Slovenskej republiky
Overovatelia:
Jaroslav I z á k v. r.
Martin K u r u c v. r.
2