1
Doložka o posúdení vplyvov
1.Odhad vplyvov na verejné financie
K Čl. I
Nároky na finančné prostriedky na uplatňovanie návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „návrh zákona v Čl. I“).
K bodu 6 – Príspevok na podporu regionálnej a miestnej zamestnanosti (§ 50i)
Príspevok na podporu regionálnej a miestnej zamestnanosti 50j) bude financovaný z prostriedkov rozpočtu Európskeho sociálneho fondu a z prostriedkov na spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu v pomere 85 : 15.
Predpokladaná kvantifikácia objemu finančných prostriedkov na roky 2010 a 2011, s predpokladanou účinnosťou zákona od 1. marca 2010, je nasledujúca:
Rok 2010
Priemerná výška príspevku na 1 podporené pracovné miesto: 3 329,69 eur
Predpokladaný počet podporených pracovných miest: 9 000
Predpokladaná suma finančných prostriedkov celkom: 30,0 mil. eur
Rok 2011
Priemerná výška príspevku na 1 podporené pracovné miesto: 3 452,13 eur
Predpokladaný počet podporených pracovných miest: 9 000
Predpokladaná suma finančných prostriedkov celkom: 31,1 mil. eur
Podrobnejšia kvantifikácia je uvedená v prílohe k doložke vplyvov v tabuľke č. 1.
K bodu 10 Príspevok na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec (§ 52)
Príspevok na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec sa financuje prostredníctvom Národného projektu V-2. Finančné prostriedky na realizáciu aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec po úprave zákonom stanovených podmienok, kedy sa umožňuje opakovane vykonávať menšie obecné služby pre obec bez obmedzenia počtu jej opakovaných vykonávaní, zabezpečené v rámci objemu finančných prostriedkov alokovaných na realizáciu Národného projektu V-2. Na národný projekt V-2 bola uzatvorená zmluva do výšky 58,76 mil. eur na oprávnené aktivity, ktorými poskytovanie príspevkov na § 52 a § 52a zákona o službách zamestnanosti. Čerpanie k 30. 9. 2009 je na cca 68 % z alokácie.
Predpokladaná kvantifikácia objemu finančných prostriedkov na rok 2010, s predpokladanou účinnosťou zákona od 1. marca 2010, je nasledujúca:
2
Rok 2010
Maximálna mesačná výška príspevku na 1 UoZ/mesiac: 43,90 eur
Predpokladaný priemerný počet podporených UoZ v roku: 11 500
Predpokladaná priemerná suma finančných prostriedkov za 9 mesiacov v roku celkom:
4,5 mil. eur
Podrobnejšia kvantifikácia je uvedená v prílohe k doložke vplyvov v tabuľke č. 2.
Odhad dopadov na štátny rozpočet
K bodom 7 a 8 Stanovenie dolnej a hornej hranice pokuty ukladanej Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny a úradom práce, sociálnych vecí a rodiny za nelegálnej zamestnávanie
Pokuta ukladaná Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny a úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny za nelegálnej zamestnávanie podľa § 68a ods. 1 psím. b) zákona o službách zamestnanosti je príjmom štátneho rozpočtu.
Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny na základe kontrolných zistení vydali v zmysle ustanovenia § 68a zákona o službách zamestnanosti za obdobie 1. polroka 2009 celkom 143 rozhodnutí o uložení pokuty v celkovej výške 53 396,15 eur. Priemerná výška pokuty tak predstavovala 373,40 eur.
Za predpokladu, že úrady práce, sociálnych vecí a rodiny pri výkone kontroly nelegálneho zamestnávania v priebehu jedného roka uložia 300 pokút s najnižšou navrhovanou sadzbou 2 000 eur, celková suma bude predstavovať 600 tis. eur, čo predstavuje nárast približne o 85 %.
Z toho dôvodu navrhovaná úprava bude mať pozitívny vplyv na príjmy štátneho rozpočtu.
K Čl. II až IV
Návrh zákona, ktorým sa mení zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov, návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 125/2006 Z. z. a návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „návrhy zákonov v Čl. II, III a IV“) nezakladajú nároky na verejné financie.
3
2. Odhad vplyvov obyvateľov, hospodárenie podnikateľskej sféry a iných právnických osôb
K Čl. I
Návrh zákona v Čl. I predpokladá pozitívny vplyv na obyvateľov, na hospodárenie podnikateľskej sféry a iných právnických osôb, a to poskytovaním príspevku na podporu regionálnej a miestnej zamestnanosti podľa § 50i návrhu zákona. Týmto sa podporí vstup a opätovný vstup vybraných skupín znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie na trh práce prostredníctvom poskytovania príspevku na ich zamestnávanie na vytvorených alebo existujúcich pracovných miestach na regionálnej a miestnej úrovni. Zároveň sa možnosťou opakovaného vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec podľa § 52 podporí plynulé udržiavanie pracovných návykov dlhodobo nezamestnaných občanov, ktorí poberateľmi dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi, čím sa podporí ich pripravenosť na opätovný vstup na trh práce.
K Čl. II až IV
Návrhy zákonov v Čl. II IV nezakladajú žiadne vplyvy na obyvateľov. Návrhy zákonov budú mať významný vplyv na zamestnávateľa, ktorému bude v dôsledku opakovaného porušenia zákazu nelegálneho zamestnávania zrušené živnostenské oprávnenie. Návrhy zákonov budú mať v porovnaní so súčasným právnym stavom intenzívnejší vplyv na každého zamestnávateľa, ak sa kontrolou zistí, že porušil zákaz nelegálneho zamestnávania, a to v dôsledku vyššej možnej pokuty.
3. Odhad vplyvov na životné prostredie
K Čl. I až IV
Návrhy zákonov v Čl. I IV nepredpokladajú negatívny dopad na životné prostredie na lokálnej, regionálnej a celoštátnej úrovni.
4. Odhad vplyvov na zamestnanosť
K Čl. I
Predpokladá sa pozitívny dopad návrhu zákona v Čl. I na regionálnu a miestnu zamestnanosť, a to podporou prijímania do pracovného pomeru vybrané skupiny uchádzačov o zamestnanie na vytvárané alebo existujúce pracovné miesta, čím sa podporí rast regionálnej a miestnej zamestnanosti pri širšom uplatnení orgánov územnej samosprávy v úlohe zamestnávateľa.
K Čl. II až IV
Návrh zákona v Čl. II až IV nemá vplyv na zamestnanosť v Slovenskej republike.
4
5. Analýza vplyvov na podnikateľské prostredie
K Čl. I až IV
Návrhy zákonov v Čl. I IV budú mať významný vplyv na zamestnávateľa, ktorému bude v dôsledku opakovaného porušenia zákazu nelegálneho zamestnávania zrušené živnostenské oprávnenie. Návrhy zákonov budú mať v porovnaní so súčasným právnym stavom intenzívnejší vplyv na každého zamestnávateľa, ak sa kontrolou zistí, že porušil zákaz nelegálneho zamestnávania, a to v dôsledku vyššej možnej pokuty.
6. Analýza vplyvov na informatizáciu spoločnosti
K Čl. I
Navrhované zmeny v rámci návrhu zákona v Čl. I budú mať vplyv na informatizáciu spoločnosti v oblasti vzájomného poskytovania informácií medzi úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny a príslušnými živnostenskými úradmi v súvislosti s navrhovanými opatreniami v oblasti nelegálneho zamestnávania.
K Čl. II
Navrhované zmeny v Čl. II budú mať vplyv na informatizáciu spoločnosti v oblasti vzájomného poskytovania informácií medzi daňovými úradmi a inšpektorátmi práce. Poskytovanie informácií medzi týmito inštitúciami súvisí so sprísnením kontroly nelegálneho zamestnávania.
K Čl. III a IV
Návrhy zákonov v Čl. III a IV nezakladajú žiadne vplyvy na informatizáciu spoločnosti.