1
K Čl. I
K bodu 1
Ide o legislatívnotechnickú úpravu poznámky pod čiarou.
K bodom 2 a 4
Navrhovanou úpravou v § 6 ods. 2 písm. d) zákona sa upravujú podmienky, za ktorých môže byť uchádzač o zamestnanie vedený v evidencii uchádzačov o zamestnanie. Podľa súčasne platného právneho stavu uvedeného ustanovenia môže uchádzač o zamestnanie v čase jeho vedenia v evidencii uchádzačov o zamestnanie vykonávať zárobkovú činnosť, za ktorú mzda alebo odmena nepresahuje zákonom stanovenú výšku. Skutočnosti o výške mzdy alebo odmeny za uplynulý kalendárny mesiac preukazuje uchádzač o zamestnanie v rámci pravidelných mesačných kontaktov na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny.
Doplnenie povinnosti pre uchádzača o zamestnanie oznámiť začatie výkonu zárobkovej činnosti, ako aj predpokladaný príjem z tejto činnosti najneskôr v deň pred začiatkom vykonávania tejto činnosti, je jedným z opatrení na zamedzenie, resp. obmedzenie výkonu nelegálnej práce.
Nesplnenie tejto povinnosti sa v rámci navrhovanej úpravy v § 36 ods. 1 písm. n) navrhuje považovať za dôvod pre vyradenie uchádzača o zamestnanie z evidencie uchádzačov o zamestnanie.
K bodu 3
Navrhovaným doplnením nového písmena g) v § 13 sa rozširuje pôsobnosť úradu práce, sociálnych vecí a rodiny oznamovať na účely zrušenia živnostenského oprávnenia príslušným orgánom opakované porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania, čím sa zlepšuje legislatívny rámec na podporu zamedzenia nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania.
K bodu 5
Ide o legislatívnotechnickú úpravu v súvislosti so zrušením nariadenia Nariadenie Komisie (ES)
č. 68/2001
z 12. januára 2001 o uplatňovaní článkov 87 a 88 Zmluvy o ES na pomoc vzdelávaniu.
K bodu 6
Novým ustanovením § 50i sa navrhuje zaviesť nový príspevok na podporu regionálnej a miestnej zamestnanosti. Účelom zavedenia nového príspevku je podpora vstupu a opätovného vstupu znevýhodnených skupín uchádzačov o zamestnanie na trh práce, podpora regionálnej a miestnej zamestnanosti pri širšom uplatnení orgánov územnej samosprávy v úlohe zamestnávateľa a zmierňovanie regionálnych disparít.
Príspevok sa navrhuje poskytovať právnickej osobe, ktorá je obcou, samosprávnym krajom, združením obcí, združením samosprávnych krajov a právnickej osobe, ktorej zakladateľom alebo zriaďovateľom je obec alebo samosprávny kraj, ktorá príjme do pracovného pomeru na určitú dobu v trvaní najmenej 9 mesiacov v rozsahu najmenej polovice ustanoveného týždenného pracovného času znevýhodneného uchádzača o zamestnanie podľa § 8 ods. 1 písm. a) e), h), i) alebo k) zákona. Príspevok sa navrhuje poskytovať aj právnickej osobe alebo fyzickej osobe, ktorá vykonáva svoju činnosť v niektorej z oblastí
2
podľa § 52a ods. 1 písm. a) zákona, napr. poskytuje verejnoprospešné služby a ďalšie služby v oblasti sociálnych vecí, zdravotníctva, vzdelávania, kultúry, športu, pri tvorbe, ochrane, udržiavaní alebo zlepšovaní životného prostredia, pri starostlivosti o ochranu a zachovanie kultúrneho dedičstva a pod.
Navrhuje sa, aby sa príspevok poskytoval najdlhšie počas 9 mesiacov na úhradu časti celkovej ceny práce zamestnanca, ktorý pred prijatím do pracovného pomeru bol znevýhodneným uchádzačov o zamestnanie podľa § 8 ods. 1 písm. a) e), h), i) alebo k) zákona, pričom výška príspevku sa bude znižovať degresne. Súčasne sa navrhuje ustanoviť maximálnu hornú hranicu výšky príspevku.
Návrhom sa ustanovujú aj základné náležitosti písomnej dohody uzatváranej medzi úradom práce, sociálnych vecí a rodiny a zamestnávateľom.
K bodom 7 a 8
V súvislosti s prijatím opatrení na zamedzenie nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania sa v § 68a ods. 1 navrhuje ustanoviť Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny a úradom práce, sociálnych vecí a rodiny povinnosť ukladať pokuty za porušenie povinností a podľa tohto zákona, ako aj za nelegálne zamestnávanie a zároveň sa v § 68 ods. 1 písm. b) navrhuje ustanoviť dolnú hranicu a zvýšiť hornú hranicu pokuty, ktorú Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny alebo úrad práce, sociálnych vecí a rodiny ukladá právnickej osobe alebo fyzickej osobe, ktorá je podnikateľom, za nelegálne zamestnávanie.
K bodu 9
Legislatívnotechnická úprava súvisiaca so zavedením poznámky pod čiarou k odkazu 53 v novelizačnom bode 6 (§ 50i).
K bodu 10
V § 72k v rámci prechodných ustanovení sa navrhuje poskytovanie príspevku na podporu regionálnej a miestnej zamestnanosti podľa § 50i obmedziť do 31. decembra 2011.
V súvislosti s úpravou ukladania pokút za nelegálne zamestnávanie sa v prechodnom ustanovení upravuje postup pre konania začaté v období pred nadobudnutím účinnosti zákona.
Prechodným ustanovením v § 72l sa navrhuje najmä v čase globálnej ekonomickej krízy podporiť plynulé udržiavanie pracovných návykov dlhodobo nezamestnaných občanov, t. j. občanov vedených v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej 12 mesiacov z predchádzajúcich 16 mesiacov, ktorí poberateľmi dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi, a tak podporovať ich pripravenosť na opätovný vstup na trh práce. Pre túto skupinu dlhodobo nezamestnaných občanov sa navrhuje, aby v období do 31. decembra 2010 mohli aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec podľa § 52 zákona vykonávať aj opakovane, a to bez obmedzenia počtu jej opakovaných vykonávaní. Zároveň sa pre takéto prípady ustanovuje výška príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec.
K čl. II
Navrhuje sa doplniť Národný inšpektorát prace a inšpektoráty prace do okruhu subjektov, ktorým poskytnutie informácie potrebnej na výkon inšpekcie prace nebude porušením daňového tajomstva.
3
K čl. III
Navrhuje sa nástroj na podporu znižovania výskytu nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania. Ustanovením opakovaného porušenia zákazu nelegálneho zamestnávania za osobitne závažné porušenie zákona sa, v nadväznosti na súvisiacu oznamovaciu povinnosť inšpektorátu práce, bude môcť využívať inštitút obligatórneho zrušenia živnostenského oprávnenia podľa § 58 ods. 1 písm. d) zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon).
K čl. IV
K bodu 1
Navrhuje sa spresniť podmienky zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pre vedenie verejne prístupného zoznamu fyzických osôb a právnických osôb, u ktorých bolo zistené nelegálne zamestnávanie počas posledných piatich rokov tak, aby zoznam obsahoval ich obchodné meno a u fyzickej osoby tiež miesto podnikania a u právnickej osoby jej sídlo.
K bodu 2
V záujme zefektívnenia kontrolnej činnosti v oblasti nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania sa navrhuje medzi subjekty, ktorým sa oznamuje zistená nelegálna práca a nelegálne zamestnávanie, zahrnúť aj príslušné daňové orgány, ktoré vo veci konajú podľa osobitného predpisu.
K bodu 3
Na posilnenie efektívnosti kontroly dodržiavania zákazu nelegálneho zamestnávania a v záujme eliminovania nedodržiavania tohto zákazu sa navrhuje ustanoviť povinnosť príslušného inšpektorátu práce oznámiť živnostenskému úradu opakované zistenie porušenia zákazu nelegálneho zamestnávania.
Oznámením o zistení opakovaného nelegálneho zamestnávania sa umožní aplikácia inštitútu obligatórneho zrušenia živnostenského oprávnenia podľa § 58 ods. 1 písm. d) zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon).
K bodom 4 a 10
Ide o legislatívnotechnickú úpravu navrhovanú v spojitosti s návrhom v bode 3.
K bodu 5
V záujme zlepšenia aplikácie predpisov podľa § 2 ods. 1 písm. a) tretieho a šiesteho bodu zákona o inšpekcii práce u zamestnávateľov sa navrhuje výrazne zvýšiť hornú hranicu sadzby pokuty za ich porušovanie, a to vrátane takého porušenia, v dôsledku ktorého došlo k smrteľnému pracovnému úrazu.
K bodom 6 a 9
Ide o legislatívnotechnickú úpravu navrhovanú v spojitosti s návrhom v bode 8.
4
K bodu 7
V záujme zlepšenia aplikácie predpisov podľa § 2 ods. 1 písm. a) zákona o inšpekcii práce u zamestnávateľov sa navrhuje zvýšiť hornú hranicu sadzby pokuty vedúcim zamestnancom za zavinené porušenie povinnosti vyplývajúcej z predpisov uvedených v § 2 ods. 1 písm. a) zákona o inšpekcii práce alebo záväzku vyplývajúceho z kolektívnych zmlúv, ak dali pokyn na také porušenie alebo zatajili skutočnosti dôležité na výkon inšpekcie práce.
K bodu 8
Navrhuje sa zvýšiť hornú hranicu sadzby pokuty zamestnávateľovi za porušenie predpisov podľa § 2 ods. 1 písm. a) prvý bod a druhý bod zákona o inšpekcii práce, alebo za porušenie záväzkov vyplývajúcich z kolektívnych zmlúv a výrazne zvýšiť hornú hranicu sadzby pokuty zamestnávateľovi za porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania. Súčasne sa navrhuje, aby inšpektorát práce uložil túto pokutu zamestnávateľovi obligatórne.
K bodu 11
Ide o legislatívnotechnickú úpravu navrhovanú na zabezpečenie konania začatého pred dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona, napr. v spojitosti s konaním o uložení pokuty.
K čl. V
Navrhuje sa účinnosť od 1. marca 2010.
Bratislava 9. decembra 2009
Robert Fico v.r.
predseda vlády
Slovenskej republiky
Viera Tomanová v.r.
ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny
Slovenskej republiky
5
K bodu 7
V záujme zlepšenia aplikácie predpisov podľa § 2 ods. 1 písm. a) zákona o inšpekcii práce u zamestnávateľov sa navrhuje zvýšiť hornú hranicu sadzby pokuty vedúcim zamestnancom za zavinené porušenie povinnosti vyplývajúcej z predpisov uvedených v § 2 ods. 1 písm. a) zákona o inšpekcii práce alebo záväzku vyplývajúceho z kolektívnych zmlúv, ak dali pokyn na také porušenie alebo zatajili skutočnosti dôležité na výkon inšpekcie práce.
K bodu 8
Navrhuje sa zvýšiť hornú hranicu sadzby pokuty zamestnávateľovi za porušenie predpisov podľa § 2 ods. 1 písm. a) prvý bod a druhý bod zákona o inšpekcii práce, alebo za porušenie záväzkov vyplývajúcich z kolektívnych zmlúv a výrazne zvýšiť hornú hranicu sadzby pokuty zamestnávateľovi za porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania. Súčasne sa navrhuje, aby inšpektorát práce uložil túto pokutu zamestnávateľovi obligatórne.
K bodu 11
Ide o legislatívnotechnickú úpravu navrhovanú na zabezpečenie konania začatého pred dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona, napr. v spojitosti s konaním o uložení pokuty.
K čl. V
Navrhuje sa účinnosť od 1. marca 2010.
Bratislava 9. decembra 2009
Robert Fico
predseda vlády
Slovenskej republiky
Viera Tomanová
ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny
Slovenskej republiky