Dôvodová správa
Všeobecná časť
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „návrh zákona“) reaguje na Analýzu súčasného stavu a vývoja zamestnanosti, riziká vývoja zamestnanosti v ďalšom období, východiská a návrh opatrení pre podporu rastu zamestnanosti a zníženie nezamestnanosti, schválenú uznesením vlády Slovenskej republiky č. 777 z 9. novembra 2009.
Z uvedenej analýzy vyplýva, že doteraz prijaté opatrenia na trhu práce kladne ovplyvnili vývoj zamestnanosti ohrozených skupín občanov Slovenskej republiky, a že v tejto fáze hospodárskeho vývoja je potrebné sústrediť sa na prvky, ktoré urýchľujú hospodársky rast a jeho udržateľnosť, čo je kľúčová úloha pre rast zamestnanosti výkonnej a kvalifikovanej pracovnej sily.
Návrh zákona systémovým spôsobom nadväzuje na Návrh opatrení na zmiernenie dopadov globálnej finančnej krízy a hospodárskej krízy na zamestnanosť, schválený uznesením vlády Slovenskej republiky č. 100 z 2. februára 2009, na základe ktorých bol prijatý zákon č. 49/2009 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, zákon č. 108/2009 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákon č. 463/2009 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Návrh zákona je súčasťou iniciatív zameraných na riešenie dopadov globálnej ekonomickej krízy. Súčasná situácia vo vývoji slovenskej ekonomiky je v posledných mesiacoch charakterizovaná zmiernením medziročného poklesu indexu priemyselnej produkcie.
Je preto aktuálne a potrebné intenzívne sa zaoberať podporou hospodárskeho rastu, podporou rastu zamestnanosti a znižovaním nezamestnanosti tak, aby sa čas rastu zamestnanosti v Slovenskej republike príliš neoneskoril za rastom hospodárstva.
Kým prvotné aktívne opatrenia na trhu práce prijaté v marci a apríli tohto roka boli prioritne zamerané na vytvorenie legislatívnych podmienok na podporu udržania zamestnanosti a na podporu vytvárania pracovných miest na celoštátnej úrovni, vrátane podpory samostatnej zárobkovej činnosti, a ďalšie opatrenia prijaté v októbri tohto roka boli zamerané na občanov, ktorí stratili zamestnanie z organizačných dôvodov výpoveďou zo strany zamestnávateľa alebo dohodou z tých istých dôvodov a na občanov mladších ako 25 rokov veku, ktorí skončili sústavnú prípravu na povolanie v dennej forme štúdia pred menej ako dvomi rokmi a nezískali svoje prvé pravidelné platené zamestnanie, predkladaný návrh zákona predpokladá zavedenie nového príspevku na podporu regionálnej a miestnej zamestnanosti.
Predkladaným návrhom zákona sa v článku I v zákone č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov navrhuje
upraviť podmienky, za ktorých môže uchádzač o zamestnanie vedený v evidencii uchádzačov o zamestnanie vykonávať zárobkovú činnosť, ako jedno z opatrení na zamedzenie výkonu nelegálnej práce;
2
zaviesť nový príspevok na podporu regionálnej a miestnej zamestnanosti, účelom ktorého je podpora vstupu a opätovného vstupu vybraných skupín znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie na trh práce a podpora rastu regionálnej a miestnej zamestnanosti s obmedzenou účinnosťou do 31. decembra 2011,
v súvislosti s podporou zlepšenia legislatívneho rámca na zamedzenie nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania
-rozšíriť pôsobnosť úradu práce, sociálnych vecí a rodiny oznamovať na účely zrušenia živnostenského oprávnenia príslušným orgánom opakované porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania,
-ustanoviť povinnosť Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny a úradom práce, sociálnych vecí a rodiny ukladať pokuty za porušenie povinností podľa zákona o službách zamestnanosti, ako aj za nelegálne zamestnávanie a zároveň ustanoviť dolnú hranicu a zvýšiť hornú hranicu pokuty za nelegálne zamestnávanie,
na prechodné obdobie do 31. decembra 2010 umožniť opätovné opakované vykonávanie aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec podľa § 52, a tak podporiť plynulé udržiavanie pracovných návykov dlhodobo nezamestnaných občanov, ktorí poberateľmi dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi, za účelom zvýšenia ich pripravenosti na opätovný vstup na trh práce.
V článkoch II, III a IV sa navrhuje novelizácia zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov, zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 125/2006 Z. z. (ďalej len „zákon o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní“) a zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorých účelom je rozšírenie rámca opatrení na potieranie nelegálneho zamestnávania.
V tejto súvislosti sa navrhuje vymedziť osobitne závažné porušenia zákona o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní na účely zrušenia živnostenského oprávnenia, ktorým je opakované porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania, ustanoviť dolnú hranicu výšky pokuty a zvýšiť celkovú výšku pokuty, rozšíriť oznamovaciu povinnosť a spresniť informačnú povinnosť orgánov inšpekcie práce a určiť príslušné orgány inšpekcie práce na poskytnutie informácie o daňovom subjekte potrebnej na výkon inšpekcie práce.
Predložený návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi, medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná, s právom Európskych spoločenstiev a právom Európskej únie.
Dopady návrhu zákona na štátny rozpočet, rozpočty obcí a rozpočty vyšších územných celkov sú uvedené v doložke o posúdení vplyvov, ktorá je súčasťou dôvodovej správy.