PREDSEDA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Číslo: 2333/2009
1340
ROZHODNUTIE
PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 12. novembra 2009
o návrhu pridelenia návrhu zákona, podaného poslancami Národnej rady Slovenskej republiky na prerokovanie výborom Národnej rady Slovenskej republiky
N a v r h u j e m
Národnej rade Slovenskej republiky
A. p r i d e l i ť
návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Júliusa BROCKU, Moniky GIBALOVEJ, Pavla HRUŠOVSKÉHO a Márie SABOLOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (tlač 1325), doručený 12. novembra 2009
na prerokovanie
Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky
a
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a bývanie;
B. u r č i ť
a) k návrhu zákona ako gestorský Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a bývanie,
b) lehotu na prerokovanie návrhu zákona v druhom čítaní vo výboredo 27. januára 2010 a v gestorskom výbore do 29. januára 2010.
Pavol P a š k a v. r.