NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
IV. volebné obdobie
(Návrh)
ZÁKON
z ........... 2009,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení zákona č. 165/2002 Z. z., zákona č. 408/2002 Z. z., zákona č. 210/2003 Z. z., zákona č. 461/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 82/2005 Z. z., zákona č. 131/2005 Z. z., zákona č. 244/2005 Z. z., zákona č. 570/2005 Z. z., zákona č. 124/2006 Z. z., zákona č. 231/2006 Z. z., zákona č. 348/2007 Z. z., zákona č. 200/2008 Z. z., zákona č. 460/2008 Z. z., zákona č. 49/2009 Z. z. a zákona č. 184/2009 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 48 v bode 3 nahradiť slová „šiestich“ slovami „troch“.
2.V § 48 ods. 6 doplniť písmenom e), ktoré znie:
vykonávania prác súvisiacich s neočakávanými zmenami v zákazkách zamestnávateľa.“
3.§ 76 upraviť nasledovne:
§ 76Odstupné a odchodné
(1) Zamestnávateľ môže poskytnúť zamestnancovi odstupné, ak sa pracovný pomer skončí výpoveďou z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a) až c).(2) Zamestnancovi pri skončení pracovného pomeru patrí odstupné v sume najmenej dvojnásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak súhlasí so skončením pracovného pomeru pred začatím plynutia výpovednej doby z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a) až c); zamestnancovi, ktorý odpracoval u zamestnávateľa najmenej päť rokov, patrí odstupné v sume najmenej trojnásobku jeho priemerného mesačného zárobku za výpovednú dobu. Ak zamestnanec požiada o skončenie pracovného pomeru, je zamestnávateľ povinný tejto žiadosti vyhovieť.
4.V § 97 do odseku 2 vypustiť vetu:
„Tomuto zamestnancovi nemožno nariadiť prácu nadčas“
5.V § 97 nahradiť odsek 6 nasledovným textom:
„Práca nadčas nesmie presiahnuť v priemere osem hodín týždenne v období najviac 12 mesiacov po sebe nasledujúcich.“
6.V § 97 odsek 9 nahradiť nasledovným textom:
„Rozsah a podmienky práce nadčas určí zamestnávateľ po dohode so zamestnancom alebo so zástupcami zamestnancov.“
7.V § 97 v odseku 10 vypustiť slová:
„ v rozsahu najviac 250 hodín.“
8.Vypustiť paragraf § 120
9. V § 226 ods. 1 sa číslo „ 350 “ nahrádza číslom „ 400 “.
10. V § 228a ods. 1 sa číslo „ 10 “ nahrádza číslom „ 20 “.
11.V § 229 odsek 7 nahradiť nasledovným textom:
(7) Ak u zamestnávateľa pôsobia popri sebe odborová organizácia a zamestnanecká rada, patrí odborovej organizácii právo na kolektívne vyjednávanie, na kontrolu plnenia záväzkov vyplývajúcich z kolektívnych zmlúv, spolurozhodovaciu a kontrolnú činnosť a na informácie, a zamestnaneckej rade patrí právo na spolurozhodovanie, prerokovanie, informácie a na kontrolnú činnosť.
12.V § 230 vložiť nový odsek 2a:
„Odborová organizácia registrovaná na pracovisku zamestnávateľa je povinná oznámiť zamestnávateľovi svoje základné identifikačné údaje.“
13.V § 230 v odseku 3 na konci vety doplniť nasledovný text:
„... pokiaľ s tým súhlasí nadpolovičná väčšina zastupovaných zamestnancov“
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. marca 2010.