NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
IV. volebné obdobie
Číslo: 2061/2009
1727
UZNESENIE
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 28. októbra 2009
k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov(tlač 1291)
Národná rada Slovenskej republiky
po prerokovaní uvedeného vládneho návrhu zákona v druhom a treťom čítaní
s c h v a ľ u j e
vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v predloženom znení.
Pavol P a š k a v. r.
predseda
Národnej rady Slovenskej republiky
Overovatelia:
Oľga N a c h t m a n n o v á v. r.
Anna S z ö g e d i v. r.
2