Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre sociálne veci a bývanie
Číslo: 2061/200968. schôdza výboru
289
Uznesenie
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre sociálne veci a bývanie
z 27. októbra 2009
k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1291)
Výbor NR SR pre sociálnej veci a bývanie
prerokoval
vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1291);
A.s ú h l a s í
s vládnym návrhom zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1291);
B.o d p o r ú č a
Národnej rade Slovenskej republiky
vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1291) schváliť;
C.u k l a d á
predsedovi výboru,
aby výsledky rokovania Výboru Národnej rady Slovenskej republiky sociálne veci a bývanie v druhom čítaní spolu s výsledkami rokovania ostatných výborov spracoval do písomnej spoločnej správy výborov Národnej rady Slovenskej republiky v súlade s § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a predložil ju na schválenie gestorskému výboru.
Jozef Halecký
predseda výboru
overovatelia výboru:
Ján Golian
Róbert Madej