ÚSTAVNOPRÁVNY VÝBOR
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
95. schôdza
Číslo: 2061/2009
748
U z n e s e n i e
Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky
z 22. októbra 2009
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky
A. s ú h l a s í
B. o d p o r ú č a
Národnej rade Slovenskej republiky
C. u k l a d á
predsedovi výboru
predložiť stanovisko výboru k uvedenému návrhu zákona predsedovi gestorského výboru - Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a bývanie.
Mojmír Mamojka predseda výboru
overovatelia výboru:
Gábor Gál
Jana Laššáková