Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre financie, rozpočet a menu
Výpis zo zápisnice
Výboru NR SR pre financie, rozpočet a menu
z 23. októbra 2009
________________________________________________________________________
Výbor NR SR pre financie, rozpočet a menu prerokoval dňa 23. októbra 2009 vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1291)
Na návrh poslanca Borisa Hradeckého výbor hlasoval o návrhu uznesenia uvedeného v prílohe. Z celkového počtu 13 poslancov Výboru NR SR pre financie , rozpočet a menu bolo prítomných 8, za návrh predneseného uznesenia hlasovali 4 poslanci, 0 poslancov hlasovalo proti návrhu a 4 sa zdržali hlasovania. Výbor NR SR pre financie, rozpočet a menu neschválil predložený návrh uznesenia v súlade s § 52 ods. 4 zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, nakoľko za predložený návrh nehlasovala nadpolovičná väčšina prítomných poslancov.
Jozef B u r i a n
predseda výboru
Ivan Varga
overovateľ výboru
2
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre financie, rozpočet a menu
81. schôdza
2061/2009
Návrh
U z n e s e n i a
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre financie, rozpočet a menu
z 23. októbra 2009
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu prerokoval vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1291) a
A.súhlasí
s vládnym návrhom zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1291)
B.odporúča
Národnej rade Slovenskej republiky
vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1291) schváliť
C.ukladá
predsedovi výboru
informovať predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku
prerokovania uvedeného vládneho návrhu vo výbore
Jozef B u r i a n
predseda výboru
Ivan Varga
overovateľ výboru