DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
návrhu zákona
s právom Európskych spoločenstiev a právom Európskej únie
1.Predkladateľ zákona: vláda Slovenskej republiky
2.Názov návrhu zákona: Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
3.Problematiku návrhu právneho predpisu:
a)je upravená v práve Európskych spoločenstiev
- v primárnom práve:
-čl. 87 ods. 1 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva v platnom znení vymedzuje zákaz poskytovania podpory štátom alebo akoukoľvek formou zo štátnych prostriedkov, ak narúša súťaž alebo hrozí narušením súťaže tým, že znevýhodňuje určité podniky alebo výrobu určitých druhov tovaru; táto je, pokiaľ to ovplyvňuje trh medzi členskými štátmi, nezlučiteľná so spoločným trhom,
-čl. 87 ods. 3 písm. a) Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva v platnom znení, vymedzujúci za zlučiteľnú so spoločným trhom podporu na pomoc hospodárskemu rozvoju oblasti s mimoriadne nízkou životnou úrovňou alebo s mimoriadne vysokou nezamestnanosťou,
-čl. 88 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva v platnom znení ustanovuje základné princípy v oblasti monitorovania a oznamovania štátnej pomoci,
-čl. 89 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva v platnom znení ustanovuje možnosť Rady vydať nariadenia na uplatnenie čl. 87 a 88, najmä stanoviť podmienky uplatnenia čl. 83 ods. 3, ako aj uviesť druhy podpory, ktoré sú vyňaté z tohto konania,
- v sekundárnom práve:
-Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 z 5. júla 2006 o Európskom fonde regionálneho rozvoja, a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1783/1999 (Ú. v. EÚ L 210, 31.7.2006, s. 1.),
-Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1081/2006 z 5. júla 2006 o Európskom sociálnom fonde, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1784/1999 (Ú. v. EÚ L 210, 31.7.2006, s. 12.) v platnom znení,
-Nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006 z 11. júla 2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1260/1999 (Ú. v. L 210, 31.7.2006, s. 25) v znení Nariadenia Rady (ES) č. 1989/2006 z 21. decembra 2006 (Ú. v. EÚ L 411, 30.12.2006, s. 6.) v platnom znení,
-Nariadenie Komisie (ES) č. 1828/2006 z 8. decembra 2006, ktorým sa stanovujú vykonávacie pravidlá nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde
2
regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 o Európskom fonde regionálneho rozvoja (Ú. v. L 371, 27.12.2006, s. 1.),
-Nariadenie Komisie (ES) č. 1998/2006 z 15. decembra 2006 o uplatňovaní článkov 87 a 88 Zmluvy na pomoc de minimis (Ú. v. L 379, 28.12.2006, s. 5.),
-Nariadenie Komisie (ES) č. 800/2008 zo 6. augusta 2008 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné so spoločným trhom podľa článkov 87 a 88 zmluvy (Všeobecné nariadenie o skupinových výnimkách) (Ú. v. EÚ L 214, 9.8.2008, s. 3.),
-Rozhodnutie Rady z 15. júla 2008 o usmerneniach politík zamestnanosti členských štátov (2008/618/ES) (Ú. v. EÚ L 198, 26.7.2008, s. 47.),
-Rozhodnutie Rady zo 7. júla 2009 o usmerneniach pre politiky zamestnanosti členských štátov (2009/536/ES) (Ú. v. L 180, 11.7.2009, s. 16.).
b)nie je upravená v práve Európskej únie,
c)nie je obsiahnutá v judikatúre Súdneho dvora Európskych spoločenstiev alebo Súdu prvého stupňa Európskych spoločenstiev.
4.Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskym spoločenstvám a Európskej únii:
a)lehota na prebratie smernice alebo rámcového rozhodnutia podľa určenia gestorských ústredných orgánov štátnej správy zodpovedných za prebratie smerníc a vypracovanie tabuliek zhody k návrhom všeobecne záväzných právnych predpisov alebo lehota na implementáciu nariadenia alebo rozhodnutia z nich vyplývajúca:
Bezpredmetné
b)informácia o konaní začatom proti Slovenskej republike o porušení Zmluvy o založení Európskych spoločenstiev podľa čl. 226 228 Zmluvy o založení Európskych spoločenstiev v platnom znení:
V danej oblasti nebolo začaté konanie proti Slovenskej republike o porušení Zmluvy o založení Európskych spoločenstiev podľa čl. 226 228 Zmluvy o založení Európskych spoločenstiev v platnom znení.
c) informácia o právnych predpisoch, v ktorých preberané smernice alebo rámcové rozhodnutia už prebraté spolu s uvedením rozsahu tohto prebratia:
Keďže sa návrh zákona týka výlučne sekundárneho práva nariadení a rozhodnutí Rady a nariadení Komisie, ktoré priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch (podľa čl. 249 Zmluvy o ES v platnom znení), vyjadrovať sa k tomuto bodu je bezpredmetné.
5.Stupeň zlučiteľnosti návrhu zákona s právom Európskych spoločenstiev a právom Európskej únie: úplný
6.Gestor: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky