1
Doložka o posúdení vplyvov
1.Odhad vplyvov na verejné financie
Nároky na finančné prostriedky na uplatňovanie vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „vládny návrh zákona“) v súvislosti s uvoľnením podmienok spojených s poskytovaním príspevku na samostatnú zárobkovú činnosť podľa § 49 zákona pre znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie podľa § 8 ods. 1 písm. a) zákona a príspevku na podporu vytvorenia nového pracovného miesta podľa § 50e zákona na podporu zamestnávania znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie podľa § 8 ods. 1 písm. a) a k) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), nebudú mať dopad na rozpočet verejnej správy.
Vládny návrh zákona si nevyžiada zvýšené nároky na rozpočet verejnej správy na rok 2010 a výdavky na tieto príspevky budú hradené z prostriedkov rozpočtu Európskeho sociálneho fondu a z prostriedkov na spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu v pomere 85: 15. Na národný projekt I-2 bola uzatvorená zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku do výšky 85,0 mil. eur, z ktorej sa poskytujú príspevky na §§ 49, 50a, 50b-c, 51a, 53, 53a, a 53b zákona o službách zamestnanosti a čerpanie k 30.9.2009 je na cca 51,0% z alokácie. Na národný projekt I-2 A bola uzatvorená zmluva do výšky 43,7 mil. eur na oprávnené aktivity, ktorými poskytovanie príspevkov na §§ 50e, 50f a 50g zákona o službách zamestnanosti a čerpanie je na cca 12% z alokácie.
Predpokladaná kvantifikácia objemu finančných prostriedkov na roky 2009 a 2010 s predpokladanou účinnosťou zákona od 1. decembra 2009.
Príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť (§ 49)
Rok 2009
Priemerná výška príspevku na 1 vytvorené pracovné miesto za rok: 3 095,57 eur
Predpokladaný počet vytvorených pracovných miest (uchádzačmi o zamestnanie podľa § 8 ods. 1 písm. a) zákona): 500
Predpokladaná suma finančných prostriedkov celkom: 1,5 mil. eur
Rok 2010
Priemerná výška príspevku na 1 vytvorené pracovné miesto za rok: 3 347,01 eur
Predpokladaný počet vytvorených pracovných miest (uchádzačmi o zamestnanie podľa § 8 ods. 1 písm. a) zákona): 3 000
Predpokladaná suma finančných prostriedkov celkom: 10 mil. eur
Príspevok na podporu vytvorenia nového pracovného miesta (§ 50e)
Rok 2009
Priemerná mesačná výška príspevku na 1 vytvorené pracovné miesto: 212,36 eur
Priemerná výška príspevku na 1 vytvorené pracovné miesto v roku 2009 s ohľadom na účinnosť návrhu zákona: 212,36 eur
Predpokladaný počet vytvorených pracovných miest: 500
2
Predpokladaná suma finančných prostriedkov celkom: 106,2 tis. eur
Rok 2010
Priemerná mesačná výška príspevku na 1 vytvorené pracovné miesto: 229,61 eur
Priemerná výška príspevku na 1 vytvorené pracovné miesto za rok: 2 755,32 eur
Predpokladaný počet vytvorených pracovných miest: 3 500
Predpokladaná suma finančných prostriedkov celkom: 9,6 mil. eur
2. Odhad vplyvov obyvateľov, hospodárenie podnikateľskej sféry a iných právnických osôb
Vládny návrh zákona predpokladá pozitívny vplyv na obyvateľov, na hospodárenie podnikateľskej sféry a iných právnických osôb, a to poskytovaním finančných prostriedkov podľa § 50e zákona zamestnávateľom na časť ceny práce zamestnancov prijatých z radov navrhovaných skupín znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie podľa § 8 ods. 1 písm. a) a k) zákona a príspevkom na samostatnú zárobkovú činnosť podľa § 49 zákona pre navrhnutú skupinu znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie podľa § 8 ods. 1 písm. a) zákona, t.j. pre absolventov škôl.
3. Odhad vplyvov na životné prostredie
Vládny návrh zákona predpokladá pozitívny vplyv na životné prostredie na lokálnej, regionálnej a celoštátnej úrovni, a to podporou samozamestnávania, ako aj podporou vytvárania nových pracovných miest u zamestnávateľa aj v oblasti životného prostredia.
4. Odhad vplyvov na zamestnanosť
Predpokladá sa pozitívny dopad vládneho návrhu zákona na lokálnu a regionálnu zamestnanosť, a to podporou vstupu, resp. opätovného vstupu a udržania sa na trhu práce navrhovaných skupín znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie prostredníctvom uvoľnenia podmienok pre poskytovanie príspevku zamestnávateľom na vytváranie nových pracovných miest podľa § 50e zákona pre občanov, ktorí stratili v dôsledku krízy zamestnanie z vymedzených dôvodov podľa § 8 ods. 1 písm. k) zákona a pre absolventov škôl podľa § 8 ods. 1 písm. a) zákona, resp. príspevku na samostatnú zárobkovú činnosť podľa § 49 zákona, ktorú začnú a budú vykonávať znevýhodnení uchádzači o zamestnanie podľa § 8 ods. 1 písm. a) zákona, t.j. absolventi škôl.
5. Analýza vplyv na podnikateľské prostredie
Vládny návrh zákona predpokladá pozitívny dopad na podnikateľské prostredie tým, že zlepšuje podmienky podnikania možnosťou získania príspevku na úhradu časti ceny práce alebo príspevku na samostatnú zárobkovú činnosť. Vládny návrh zákona zároveň zakladá predpoklad pre zlepšenie podnikania umožnením širšieho výberu voľnej pracovnej sily, ktorá je k dispozícií a dostupná na trhu práce.
6. Analýza vplyvov na informatizáciu spoločnosti
Navrhované zmeny vo vládnom návrhu zákona nebudú mať vplyv na informatizáciu spoločnosti.