Osobitná časť
K čl. I
K bodu 1
Doplnením ods. 1 v § 50e sa navrhuje, aby sa vypustila podmienka najmenej 3 -mesačného vedenia uchádzačov o zamestnanie v evidencii uchádzačov o zamestnanie pre vznik nároku na príspevok pre navrhované skupiny znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie. Ide o občanov, ktorí sa stali nezamestnanými z dôvodu skončenia pracovného pomeru z organizačných dôvodov výpoveďou zo strany zamestnávateľa alebo dohodou z tých istých dôvodov, z dôvodu ohrozenia chorobou z povolania, z dôvodu dosiahnutia najvyššej prípustnej expozície na pracovisku podľa osobitného predpisu alebo z dôvodu dosiahnutia veku, pre ktorý nemôže vykonávať pôvodné zamestnanie a občanov mladších ako 25 rokov veku, ktorí skončili sústavnú prípravu na povolanie v dennej forme štúdia pred menej ako dvomi rokmi a nezískali svoje prvé pravidelné platené zamestnanie, t.j. zamestnanie, ktoré trvalo viac ako šesť po sebe nasledujúcich mesiacov. Navrhovaná právna úprava vyplýva z aktuálnej potreby riešiť najmä tieto vybrané skupiny uchádzačov o zamestnanie, ktoré sa v tomto čase javia na trhu práce ako mnohopočetné a najviac znevýhodnené. Návrhom sa dočasne zabezpečí vytvorenie priaznivejších podmienok pre vstup týchto navrhovaných znevýhodnených skupín uchádzačov o zamestnanie na trh práce.
K bodom 2 a 4
S cieľom zamedziť zneužívanie príspevku na podporu vytvorenia nového pracovného miesta sa doplnením novej vety v § 50e odsek 1 a nového písmena k) v odseku 5 sprísňujú podmienky na poskytnutie tohto príspevku tak, že príspevok sa nebude poskytovať zamestnávateľovi, ktorý na vytvorené pracovné miesto príjme do pracovného pomeru zamestnanca, s ktorým skončil pracovný pomer výpoveďou z organizačných dôvodov podľa § 63 ods. 1 písm. a) a b) Zákonníka práce alebo dohodou z tých istých dôvodov v období 6 mesiacov pred uzatvorením dohody podľa odseku 5 tohto ustanovenia.
K bodu 3
Navrhovaným doplnením § 50e ods. 4 sa spresňuje dátum, od ktorého sa poskytuje príspevok na vytvorené nové pracovné miesto pre navrhované skupiny znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie. Rozhodujúcim dátumom, od ktorého sa najskôr poskytuje príspevok, je deň nasledujúci po dni nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o zaradení uchádzača o zamestnanie do evidencie uchádzačov o zamestnanie.
K bodu 5
Doplnením nového písmena m) v § 50e ods. 5 sa v nadväznosti na znenie odseku 3 navrhuje doplniť do dohody o poskytnutí príspevku záväzok zamestnávateľa zachovať novovytvorené pracovné miesto najmenej 12 kalendárnych mesiacov.
K bodu 6
Návrh prechodného ustanovenia v § 72j umožní na dočasné obdobie, do konca roka 2010, uvoľniť podmienky pri poskytovaní príspevku na podporu samostatnej zárobkovej činnosti pre znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie, ktorí občanmi mladšími ako 25 rokov veku a ktorí skončili sústavnú prípravu na povolanie v dennej forme štúdia pred menej ako dvomi rokmi (absolventi škôl) a nezískali svoje prvé pravidelne platené zamestnanie, t.j. zamestnanie, ktoré trvalo viac ako šesť po sebe nasledujúcich mesiacov. Ide o znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie podľa § 8 ods. 1 písm. a) zákona. Navrhuje sa, aby sa príspevok na samozamestnanie mohol poskytnúť znevýhodnenému uchádzačovi o zamestnanie podľa § 8 ods. 1 písm. a) najskôr odo dňa nasledujúceho po dni nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o jeho zaradení do evidencie uchádzačov o zamestnanie pri splnení ostatných podmienok podľa § 49.
K čl. II
Účinnosť vládneho návrhu zákona sa navrhuje od 1. decembra 2009.
Bratislava 14. októbra 2009
Robert Fico v.r.
predseda vlády
Slovenskej republiky
Viera Tomanová v.r.
ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny
Slovenskej republiky
K bodu 6
Návrh prechodného ustanovenia v § 72j umožní na dočasné obdobie, do konca roka 2010, uvoľniť podmienky pri poskytovaní príspevku na podporu samostatnej zárobkovej činnosti pre znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie, ktorí občanmi mladšími ako 25 rokov veku a ktorí skončili sústavnú prípravu na povolanie v dennej forme štúdia pred menej ako dvomi rokmi (absolventi škôl) a nezískali svoje prvé pravidelne platené zamestnanie, t.j. zamestnanie, ktoré trvalo viac ako šesť po sebe nasledujúcich mesiacov. Ide o znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie podľa § 8 ods. 1 písm. a) zákona. Navrhuje sa, aby sa príspevok na samozamestnanie mohol poskytnúť znevýhodnenému uchádzačovi o zamestnanie podľa § 8 ods. 1 písm. a) najskôr odo dňa nasledujúceho po dni nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o jeho zaradení do evidencie uchádzačov o zamestnanie pri splnení ostatných podmienok podľa § 49.
K čl. II
Účinnosť vládneho návrhu zákona sa navrhuje od 1. decembra 2009.
Bratislava 14. októbra 2009
Robert Fico
predseda vlády
Slovenskej republiky
Viera Tomanová
ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny
Slovenskej republiky