Dôvodová správa
Všeobecná časť
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „vládny návrh zákona“) kontinuálne nadväzuje na Návrh opatrení na zmiernenie dopadov globálnej finančnej krízy a hospodárskej ekonomickej krízy na zamestnanosť, schválený uznesením vlády SR č. 100 z 2. februára 2009, na základe ktorých bol prijatý zákon č. 49/2009 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a zákon č. 108/2009 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Nové aktívne opatrenia na trhu práce prijaté v marci a apríli tohto roka boli prioritne zamerané na vytvorenie legislatívnych podmienok na podporu udržania zamestnanosti a na podporu vytvárania nových pracovných miest, vrátane podpory samostatnej zárobkovej činnosti, a to prostredníctvom príspevku na podporu udržania pracovných miest, príspevku na podporu vytvorenia nového pracovného miesta, príspevku ku mzde zamestnanca, príspevku na podporu samostatnej zárobkovej činnosti a príspevku na samostatnú zárobkovú činnosť v oblasti spracovania poľnohospodárskych výrobkov a obchodovania s nimi.
Následkom globálnej ekonomickej krízy dochádza k nárastu počtu občanov, ktorí stratili zamestnanie z organizačných dôvodov výpoveďou zo strany zamestnávateľa alebo dohodou z tých istých dôvodov 63 ods. 1 písm. a) a b) Zákonníka práce). Súčasne sa v období krízy stávajú značne ohrozenou skupinou aj občania mladší ako 25 rokov veku, ktorí skončili sústavnú prípravu na povolanie v dennej forme štúdia pred menej ako dvomi rokmi a nezískali svoje prvé pravidelné platené zamestnanie, t.j. zamestnanie, ktoré trvalo viac ako šesť po sebe nasledujúcich mesiacov (absolventi škôl), ktorí v tomto čase vstupujú na trh práce a ktorí si v dôsledku znižovania počtu voľných pracovných miest ťažšie hľadajú uplatnenie na trhu práce. Tieto skupiny v tomto čase najviac ohrozenými znevýhodnenými uchádzačmi o zamestnanie na trhu práce. Aj preto je cieľom predkladaného návrhu vytvoriť priaznivejšie legislatívne podmienky na podporu vstupu a zotrvania na trhu práce pre absolventov škôl podľa § 8 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) a opätovný vstup na trh práce pre znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie podľa § 8 ods. 1 písm. k) zákona, t.j. osôb, ktoré sa stali nezamestnanými z dôvodu skončenia pracovného pomeru z organizačných dôvodov, z dôvodu ohrozenia chorobou z povolania, z dôvodu dosiahnutia najvyššej prípustnej expozície na pracovisku podľa osobitného predpisu alebo z dôvodu dosiahnutia veku, pre ktorý nemôžu vykonávať pôvodné zamestnanie.
Cieľom navrhovanej právnej úpravy je
podporiť vytváranie nových pracovných miest príspevkom na vytvorenie nového pracovného miesta podľa § 50e zákona pre znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie podľa § 8 ods. 1 písm. a) alebo k) zákona, a to nahradením podmienky trojmesačného vedenia v evidencii týchto uchádzačov o zamestnanie dňom nasledujúcim po dni nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o ich zaradení do evidencie uchádzačov o zamestnanie pre vznik nároku na príspevok na podporu vytvorenia nového pracovného miesta podľa § 50e zákona,
zamedziť účelové rušenie pracovných miest zamestnávateľom so zámerom získať
2
príspevok na podporu vytvorenia nového pracovného miesta podľa § 50e zákona, a to ustanovením šesťmesačného obdobia, počas ktorého nebude možné podporiť zamestnanie zamestnanca prepusteného z organizačných dôvodov podľa § 63 ods. 1 písm. a) a b) Zákonníka práce u toho istého zamestnávateľa,
podporiť samostatnú zárobkovú činnosť absolventov škôl podľa § 8 ods. 1 písm. a) zákona, ktorí začnú a budú túto činnosť vykonávať v súlade s podmienkami § 49 zákona, a to nahradením podmienky trojmesačného vedenia v evidencii týchto uchádzačov o zamestnanie dňom nasledujúcim po dni nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o ich zaradení do evidencie uchádzačov o zamestnanie pre vznik nároku na príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť podľa § 49 zákona.
Vzhľadom na dočasný charakter uvoľnenia podmienok na poskytovanie príspevku na podporu vytvorenia nového pracovného miesta podľa § 50e zákona pre uvedené navrhované skupiny znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie a príspevku na samostatnú zárobkovú činnosť podľa § 49 zákona pre absolventov škôl evidovaných na úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny (do konca roka 2010), predkladaný vládny návrh zákona si nevyžiada zvýšené nároky na rozpočet verejnej správy na roky 2009 a 2010. Predpokladané výdavky alokované v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia ako prostriedky z rozpočtu a na spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu v kapitole Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.
Navrhovanou právnou úpravou sa predpokladá v roku 2009 vytvorenie 500 pracovných miest a 3000 pracovných miest v roku 2010 v rámci príspevku na samostatnú zárobkovú činnosť a v rámci príspevku na podporu vytvorenia nového pracovného miesta sa predpokladá vytvorenie 500 pracovných miest v roku 2009 a 3 500 pracovných miest v roku 2010.
Predložený vládny návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi, medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná, s právom Európskych spoločenstiev a právom Európskej únie.