Za bezchybnosť
Za MPSVR SR:
JUDr. Vlasta Husáriková
generálna riaditeľka sekcie legislatívy
Za Úrad vlády Slovenskej republiky
sekcia vládnej legislatívy:
Mgr. Zuzana Gálisová
generálny riaditeľ sekcie vládnej legislatívy:
JUDr. Štefan Grman, CSc.
VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Materiál na rokovanie Číslo: ÚV – 29 617/2009
Národnej rady
Slovenskej republiky
1291
VLÁDNY NÁVRH
ZÁKON,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
________________________________________________________________________________
Návrh uznesenia:
Národná rada Slovenskej republiky
schvaľuje
vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Predkladá:
Robert Fico
predseda vlády
Slovenskej republiky
Bratislava október 2009
VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Materiál na rokovanie Číslo: ÚV – 29 617/2009
Národnej rady
Slovenskej republiky
1291
VLÁDNY NÁVRH
ZÁKON,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
___________________________________________________________________________________
Návrh uznesenia:
Národná rada Slovenskej republiky
schvaľuje
vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Predkladá:
Robert Fico
predseda vlády
Slovenskej republiky
Bratislava október 2009