Návrh
Zákon
z................2009,
ktorým sa mení zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 551/2003 Z. z., zákona č. 600/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 43/2004 Z. z., zákona č. 186/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 391/2004 Z. z., zákona č. 439/2004 Z. z., zákona č. 523/2004 Z. z., zákona č. 721/2004 Z. z., zákona č. 82/2005 Z. z., zákona č. 244/2005 Z. z., zákona č. 351/2005 Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z., zákona č. 584/2005 Z. z., zákona č. 310/2006 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 460/2006 Z. z., zákona č. 529/2006 Z. z., zákona č. 592/2006 Z. z., zákona č. 677/2006 Z. z., zákona č. 274/2007 Z. z., zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 555/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., nálezu Ústavného súdu č. 204/2008 Z. z., zákona č. 434/2008 Z. z., zákona č. 449/2008 Z. z. zákona č. 108 /2009 Z.z. a 200/2009 Z.z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 104 ods. 1 znie :
Slová „štyroch rokoch“ nahrádzajú slovami „troch rokoch“, a slová „najmenej tri roky“ nahrádzajú slovami „najmenej 20 mesiacov“.
2.§ 105 ods. (1) znie:
(1) Poistencovi, ktorý splnil podmienky nároku na dávku v nezamestnanosti, nárok na dávku v nezamestnanosti vzniká odo dňa zaradenia do evidencie nezamestnaných občanov a zaniká uplynutím podporného obdobia v nezamestnanosti. Podporné obdobie v nezamestnanosti pre poistenca uvedeného v §104 ods. 1 a 3 je deväť mesiacov a pre poistenca uvedeného v
§ 104 ods. 2 je osem mesiacov. Do podporného obdobia v nezamestnanosti sa nezapočítava obdobie, počas ktorého poistenec nemá nárok na výplatu dávky v nezamestnanosti z dôvodu uvedeného v § 106.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť od 1. 1. 2010.
Dôvodová správa
A.Všeobecná časť:
Návrh novely zákona predlžuje dobu poberania dávky v nezamestnanosti. Vážnym dôvodom predloženia návrhu je neustále narastajúci počet ľudí bez práce ako dôsledok súčasnej hospodárskej krízy. Kým nedávny rast ekonomiky vytváral nové pracovné miesta polročné poberanie dávky v nezamestnanosti bolo adekvátne na nájdenie si nového pracovného uplatnenia. Dnes je situácia diametrálne odlišná a na túto zmenu je nutné reagovať.
Navrhovaná novela vnáša do systému podpôr v nezamestnanosti viac solidarity, čiže solidarity zamestnaných s tými, ktorí prišli aj vplyvom krízy o prácu.
Návrh otvára prístup k poberaniu podpory aj ľuďom, ktorí doňho prispievali kratšie, než bolo doposiaľ. Avšak treba citlivo zvažovať mieru, kedy ešte systém stimuluje ľudí k tomu, že sa im oplatí čo najrýchlejšie hľadať nové zamestnanie. Na druhej strane známe čísla, ktoré za posledné mesiace hrozivo narástli. Dnes nemá nárok na priznanie dávky v nezamestnanosti cca celá pätina ľudí bez práce. Len v mesiaci júl Ústredie práce , sociálnych vecí a rodiny zverejnilo údaj, že z viac ako 355 tisíc nezamestnaných poberalo príspevok v nezamestnanosti niečo cez 62 tisíc ľudí. Ostatné vydané napospas prežívania z dávky v hmotnej núdzi.
Predložená novela myslí viac, ako to bolo doposiaľ na ľudí z najohrozenejších vekových skupín. Teda tých, o ktorých býva na trhu práce spravidla najmenší záujem a majú problém s uplatnením sa.
Navrhovaná právna úprava bude mať dopad na štátny rozpočet, rozpočty a VÚC, ktorý je vyčíslený v doložke vplyvov.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou, ústavnými zákonmi, inými zákonmi a medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná.
B. Osobitná časť:
K Čl. I
K bodu č.1
Navrhuje sa, aby v § 104 ods. 1 sa slová ,, štyroch rokoch“ nahradili slovami ,, troch rokoch“ a slová ,,najmenej tri roky“ nahradili slovami ,, najmenej 20 mesiacov“
K bodu č.2
Navrhuje sa zmiernenie podmienky vzniku nároku na dávku v nezamestnanosti úpravou dĺžky povinného obdobia poistenia v nezamestnanosti z najmenej troch rokov v posledných štyroch rokoch na najmenej 9 mesiacov v posledných troch rokoch. Skrátenie časového intervalu je opodstatnené z dôvodu zvýšenej mobility pracovnej sily a trendu častejšej zmeny zamestnania pracujúcich osôb.
K Čl. II
Vzhľadom na dĺžku legislatívneho procesu a naliehavosť problému, ktorý novela zákona rieši sa navrhuje, aby tento zákon nadobudol účinnosť 1. januára 2010.
DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
právneho predpisu
s právom Európskych spoločenstiev a právom Európskej únie
1.Predkladateľ právneho predpisu:
skupina poslancov Národnej rady Slovenskej republiky
2.Názov návrhu právneho predpisu: zákona, ktorým sa mení zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov
3.Problematika návrhu právneho predpisu:
a) nie je upravená v práve Európskych spoločenstiev,
b)nie je upravená v práve Európskej únie,
c)nie je obsiahnutá v judikatúre Súdneho dvora Európskych spoločenstiev alebo Súdu prvého stupňa Európskych spoločenstiev.
Vzhľadom na to, že problematika návrhu právneho predpisu nie je v práve Európskych spoločenstiev a Európskej únie upravená, je bezpredmetné vyjadrovať sa k bodom 4., 5. a 6.