NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
IV. volebné obdobie
Číslo: 673/2009
1561
UZNESENIE
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 30. júna 2009
k vládnemu návrhu zákona o niektorých opatreniach týkajúcich sa Slovenského rozhlasu a Slovenskej televízie (tlač 1019)
Národná rada Slovenskej republiky
po prerokovaní uvedeného vládneho návrhu zákona v druhom a treťom čítaní
s c h v a ľ u j e
vládny návrh zákona o niektorých opatreniach týkajúcich sa Slovenského rozhlasu a Slovenskej televízie v znení schválených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov.
Pavol P a š k a v. r.
predseda
Národnej rady Slovenskej republiky
Overovatelia:
Ján P o d m a n i c k ý v. r.
Stanislav K a h a n e c v. r.
2