1
NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
___________________________________________________________________________
IV. volebné obdobie
Číslo: 673/2009
1019a
Spoločná správa
výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona o niektorých opatreniach týkajúcich sa Slovenského rozhlasu a Slovenskej televízie (tlač 1019) v druhom čítaní
___________________________________________________________________________
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá ako gestorský výbor podáva Národnej rade Slovenskej republiky v súlade s § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky:
I.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1368 zo 16. apríla 2009 pridelila vládny návrh zákona o niektorých opatreniach týkajúcich sa Slovenského rozhlasu a Slovenskej televízie (tlač 1019) na prerokovanie týmto výborom:
Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady SR,
Výboru Národnej rady SR pre financie, rozpočet a menu,
Výbor Národnej rady SR pre ľudské práva, národnosti a postavenie žien
a
Výboru Národnej rady SR pre kultúru a médiá.
2
II.
Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona 75 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov).
III.
Vládny návrh zákona odporučili schváliť:
Ústavnoprávny výbor NR SR uznesením č. 645 z 9. júna 2009 so zmenou,
Výbor NR SR pre financie, rozpočet a menu uznesením č. 504 z 10. júna 2009 s pozmeňujúcim návrhom,
Výbor NR SR pre ľudské práva, národnosti a postavenie žien uznesením č. 200 zo 4. júna 2009 s pripomienkou,
Výbor Národnej rady SR pre kultúru a médiá uznesením č. 201 z 9. júna 2009 so zmenami a pripomienkami.
IV.
Výbory Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré predmetný vládny návrh zákona prerokovali, prijali pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:
1.V čl. I, 16. bode sa v § 20 ods. 7 označenie odkazu a poznámky pod čiarou k odkazu 29a nahrádza označením 30a.
Legislatívno-technická úprava.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre financie, rozpočet a menu
Výbor NR SR pre ľudské práva, národnosti a postavenie žien
Výbor NR SR pre kultúru a médiá
Gestorský výbor odporúča schváliť
2.K čl. II bod 16
V § 20 ods. 8 písm. a) a b) sa vypúšťajú slová „bez príjmov zo štátneho rozpočtu a príjmov z úhrad za služby verejnosti“.
Spresnenie danej problematiky.
Výbor NR SR pre kultúru a médiá
Gestorský výbor odporúča schváliť
3
V.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov, vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III. spoločnej správy k tomuto vládnemu návrhu zákona podľa § 79 ods. 4 a § 83 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky odporúča Národnej rade Slovenskej republiky uvedený vládny návrh zákona (tlač 1019) s c h v á l i ť.
O pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch uvedených v IV. časti tejto spoločnej správy gestorský výbor odporúča hlasovať spoločne s návrhom schváliť.
Gestorský výbor určil poslanca Rafaela Rafaja za spoločného spravodajcu výborov a poveril ho, aby podal správu o výsledku prerokovania návrhu zákona vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky podľa § 80, § 83, § 84 a § 86 zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania predmetného návrhu zákona vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá číslo 211 zo 16. júna 2009.
Bratislava 16. júna 2009
Pavol Abrhan, v. r.
predseda
Výboru NR SR pre kultúru a médiá