Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre financie, rozpočet a menu
72. schôdza
504
U z n e s e n i e
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre financie, rozpočet a menu
z 10. júna 2009
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu prerokoval vládny návrh zákona o niektorých opatreniach týkajúcich sa Slovenského rozhlasu a Slovenskej televízie (tlač 1019) a
A.súhlasí
s vládnym návrhom zákona o niektorých opatreniach týkajúcich sa Slovenského rozhlasu a Slovenskej televízie (tlač 1019)
B.odporúča
Národnej rade Slovenskej republiky
vládny návrh zákona, o niektorých opatreniach týkajúcich sa Slovenského rozhlasu a Slovenskej televízie (tlač 1019) schváliť s pozmeňujúcim návrhom tak, ako je uvedený v prílohe tohto uznesenia
C.ukladá
predsedovi výboru
informovať predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania uvedeného vládneho návrhu vo výbore
Jozef B u r i a n
predseda výboru
Ivan Varga
overovateľ výboru
2
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre financie, rozpočet a menu
Príloha k uzn. č. 504
72. schôdza
Pozmeňujúci návrh
k vládnemu návrhu zákona o niektorých opatreniach týkajúcich sa Slovenského rozhlasu a Slovenskej televízie (tlač 1019)
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
V čl. I, 16. bode sa v § 20 ods. 7 označenie odkazu a poznámky pod čiarou k odkazu 29a nahrádza označením 30a.
Legislatívno-technická úprava.