ÚSTAVNOPRÁVNY VÝBOR
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
81. schôdza
645
U z n e s e n i e
Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky
z 9. júna 2009
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky
prerokoval vládny návrh zákona o niektorých opatreniach týkajúcich sa Slovenského rozhlasu a Slovenskej televízie (tlač 1019) a
A. s ú h l a s í
s vládnym návrhom zákona o niektorých opatreniach týkajúcich sa Slovenského rozhlasu a Slovenskej televízie (tlač 1019);
B. o d p o r ú č a
Národnej rade Slovenskej republiky
vládny návrh zákona o niektorých opatreniach týkajúcich sa Slovenského rozhlasu a Slovenskej televízie (tlač 1019) schváliť s touto zmenou:
V čl. I 16. bode sa v § 20 ods. 7 označenie odkazu a poznámky pod čiarou k odkazu 29a nahrádza označením 30a.
Legislatívno-technická úprava.
2
C. u k l a d á
predsedovi výboru
predložiť stanovisko výboru k uvedenému návrhu zákona predsedovi gestorského výboru - Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá.
Mojmír Mamojka predseda výboru
overovatelia výboru:
Gábor Gál
Jana Laššáková
1