Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre kultúru a médiá
50. schôdza výboru
201
Uznesenie
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
z 9. júna 2009
k vládnemu návrhu zákona o niektorých opatreniach týkajúcich sa Slovenského rozhlasu a Slovenskej televízie (tlač 1019).
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá prerokoval vládny návrh zákona o niektorých opatreniach týkajúcich sa Slovenského rozhlasu a Slovenskej televízie (tlač 1019)
A. súhlasí
s vládnym návrhom zákona o niektorých opatreniach týkajúcich sa Slovenského rozhlasu a Slovenskej televízie (tlač 1019)
B. odporúča Národnej rade Slovenskej republiky
vládny návrh zákona o niektorých opatreniach týkajúcich sa Slovenského rozhlasu a Slovenskej televízie (tlač 1019) schváliť so zmenami a pripomienkami uvedenými v prílohe uznesenia
C.ukladá predsedovi výboru
zapracovať stanovisko výboru do spoločnej správy výborov o výsledku prerokovania návrhu zákona vo výboroch v druhom čítaní.
Gyula Bárdos, v. r. Pavol Abrhan, v. r.
overovateľ predseda výboru
2
Príloha k uzneseniu č. 201
zo dňa 9. júna 2009
Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy
vládnemu návrhu zákona o niektorých opatreniach týkajúcich sa Slovenského rozhlasu a Slovenskej televízie (tlač 1019)
1.V čl. 1, 16. bode sa v § 20 ods. 7 označenie odkazu a poznámky pod čiarou k odkazu 29a nahrádza označením 30a.
Legislatívno-technická úprava.
2.K čl. II bod 16
V § 20 ods. 8 písm. a) a b) sa vypúšťajú slová „bez príjmov zo štátneho rozpočtu a príjmov z úhrad za služby verejnosti“.
Spresnenie danej problematiky.